Gjelder det angrerett ved bilkjøp? (angrerettsloven, angrefrister mv.)

Bilde av en bil

Sist oppdatert 26. juni 2023 av Advokat Eirik Teigstad

Introduksjon

Når man kjøper en bil, enten ny eller brukt, er det naturlig å lure på hvilke rettigheter man har dersom man ønsker å angre på kjøpet.

Denne artikkelen går igjennom hvorvidt det gjelder angrerett ved bilkjøp, og hva man eventuelt kan gjøre dersom man ønsker å angre på et bilkjøp.

 

Angrerett og bilkjøp

Angreretten er en rettighet som gir forbrukere muligheten til å angre på et kjøp innen en bestemt tidsfrist. Angreretten reguleres av Angrerettloven og gjelder kjøp av varer og tjenester som inngås utenfor fast utsalgssted, for eksempel ved netthandel eller dørsalg.

Les også: Er det angrerett på bilkjøp?

Når det gjelder bilkjøp, er det imidlertid viktig å merke seg at angreretten ikke gjelder for kjøp av biler som inngås ved et fast utsalgssted. Altså vil ikke angreretten gjelde kjøp som inngås hos for eksempel bilforhandleren. Dette betyr at dersom du kjøper en bil hos en forhandler på utsalgsstedet, vil du ikke ha rett til å angre på kjøpet etter Angrerettloven. Ofte vil forhandleren unngå Angrerettloven ved at du inngår selve kjøpet i lokalet, selv om du har avtalt å komme og se på bilen over telefon.

 

Forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven

Det er viktig å være klar over hvilke rettigheter du har som kjøper av en bil. Selv om angreretten ikke gjelder ved bilkjøp fra fast utsalgssted, har du som kjøper fortsatt rettigheter etter Kjøpsloven eller Forbrukerkjøpsloven. Både Kjøpsloven og Forbrukerkjøpsloven regulerer kjøp av varer, inkludert biler. Det følger av disse lovene at kjøper har visse rettigheter ved mangler eller feil ved bilen de har kjøpt.

 

Rettigheter etter Forbrukerkjøpsloven

Forbrukerkjøpsloven gjelder dersom kjøper er forbruker og selger er næringsdrivende. Ved forbruker menes det at du ikke handler hovedsakelig som ledd i næringsvirksomhet. Dersom bilen for eksempel skal brukes hovedsakelig til jobb, vil du ikke anses å være en forbruker. Forbrukerkjøpsloven gjelder for kjøp av både nye og brukte biler, og beskytter forbrukeren mot feil og mangler ved kjøretøyet.

Reklamasjonsrett

Dersom det oppdages en mangel ved bilen, gir Forbrukerkjøpsloven kjøperen rett til å reklamere på bilen.

Den absolutte reklamasjonsfristen ved kjøp av bil er fem år fra overlevering. For at retten til reklamasjon ikke kan avvises, må kjøperen også melde i fra til segler om mangelen innen rimelig tid etter at den ble oppdaget. Etter forbrukerkjøpsloven kan ikke den relative reklamasjonsfristen (rimelig tid) være kortere enn to måneder. Men du bør heller ikke vente noe lenger enn dette da du kan miste kravet ditt dersom du venter urimelige lenge.

Rett til utbedring og omlevering

Ved en mangel har kjøper først og fremst rett til å kreve at selger utbedrer mangelen eller leverer tilsvarende bil uten mangel (omlevering). Selger har også rett på å kunne rette bilen dersom kjøper reklamerer på den. i utgangspunktet har forhandleren krav på å forsøke å rette samme mangel to ganger. Dersom selger ikke bidrar til å rette mangelen uten vesentlig ulempe for kjøperen, kan kjøperen kreve prisavslag, heving av kjøpet eller erstatning.

Les mer om kontraktsbrudd ved bilkjøp

Prisavslag

Dersom mangelen på bilen ikke utbedres, eller omlevering ikke er aktuelt kan kjøperen kreve et prisavslag. Dette prisavslaget skal være forholdsmessig og stå i forhold til mangelen. Det vil si at du som kjøper har krav på et prisavslag som tilsvarer mangelens betydning for bilens verdi eller kostnad for utbedring.

Heving av kjøpet

Kjøperen kan heve kjøpet dersom mangelen ikke er uvesentlig. Ved heving av kjøpet skal kjøperen returnere bilen, og selger skal refundere kjøpesummen.

Mer om heving av bilkjøp

Erstatning

I visse tilfeller kan kjøper ha rett til å få erstatning for økonomiske tap, som følge av mangelen ved bilen. Dette kan for eksempel være tap slik som utgifter til leiebil, eller andre kostnader som direkte kan knyttes til mangelen på bilen.

Det økonomiske tapet må kunne dokumenteres for at du skal kunne kreve erstatning.

I henhold til forbrukerkjøpsloven kan du kreve erstatning for alle tap en med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av mangelen. Du kan ikke kreve erstatning ved mangel på bilen for tap som følge av personskade eller tap i din egen næringsvirksomhet.

 

Rettigheter etter Kjøpsloven

Kjøpsloven gjelder dersom kjøper og selger begge er næringsdrivende. Kjøpsloven gjelder også dersom både selger og kjøper er forbrukere, eller dersom kjøper er næringsdrivende og selger er forbruker. Ved forbruker menes det at du ikke handler hovedsakelig som ledd i næringsvirksomhet. Kjøpsloven gjelder for kjøp av både nye og brukte biler.

Reklamasjonsrett

En av de viktigste rettighetene kjøpsloven gir deg som bilkjøper, er retten til å kunne reklamere. Dette innebærer at dersom bilen har en mangel, kan du klage til selgeren og be om retting eller omlevering. Det er kort frist fra den dagen du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen, så gi beskjed til selger så fort som mulig om at du ønsker å reklamere. Hvis du reklamerer innen fristen, kan du ha rett til retting, omlevering, prisavslag, erstatning eller heving av kjøpet, avhengig av situasjonen.

kjøpsloven opererer med to reklamasjonsfrister du må forholde deg til. En absolutt og en relativ frist. Den absolutte reklamasjonsfristen er normalt to år fra overtakelse av bilen. Den relative reklamasjonsfristen går ut på at du må reklamere innen rimelig tid etter du oppdaget eller burde oppdaget mangelen – omtrent to måneder. Begge fristene må være overholdt for at reklamasjonen skal være rettidig. Dersom du ikke reklamerer innenfor fristene mister du din rett til å gjøre mangelen gjeldende. Dette gjelder likevel ikke dersom selger ved garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar for mangler ved bilen i lenger tid.

Les også: Kan du trekke deg fra bilkjøpet?

Retting og omlevering

Etter å ha reklamert, har du rett til at selger retter mangelen uten unødig opphold og uten kostnad for deg. Retting skal gjøre at bilen oppfyller kontraktsmessig stand. Dersom retting ikke er mulig eller ikke blir utført innen rimelig tid, kan du kreve omlevering. Omlevering vil si at selgeren må levere en tilsvarende bil uten mangler.

For å kreve retting er det tilstrekkelig at det foreligger en mangel ved bilen. Dersom du ønsker å kreve omlevering er det imidlertid et krav om at mangelen regnes som vesentlig. Terskelen er dermed høyere for å kunne kreve omlevering, enn den er for retting.

Dersom selgeren ikke oppfyller sin plikt til å retting eller omlevering, kan du kreve erstatning for dine forsvarlige utgifter ved å få mangelen rettet.

Prisavslag og heving

Dersom hverken retting eller omlevering er mulig, eller dersom selgeren ikke gjør dette innen rimelig tid, kan du som kjøper kreve prisavslag eller heving av kjøpet. Dette prisavslaget skal være forholdsmessig og stå i forhold til mangelen. Det vil si at du som kjøper har krav på et prisavslag som tilsvarer mangelens betydning for bilens verdi eller kostnad for utbedring.

Heving av kjøpet innebærer at avtalen om kjøp av bilen opphører. Da vil du få returnert kjøpesummen mot at du leverer bilen tilbake til selger. For å kunne heve kjøpet er det viktig å merke seg at mangelen må kunne regnes som “vesentlig”. Du må også gi selger beskjed om heving innen rimelig tid etter at du oppdaget, eller burde ha oppdaget mangelen.

Les mer om heving her

Erstatning

Utover rettighetene du har som står nevnt ovenfor, har du som kjøper også rett til erstatning for tap som følge av mangelen. Slik erstatning kan omfatte utgifter til retting av mangelen og andre kostnader som direkte kan knyttes til mangelen. Typisk kan også være omregistreringsavgift og utgifter til forsikring.

Din rett til erstatning faller ikke bort som følge av at du fremmer andre krav eller ved at disse ikke kan oppfylles. Det vil si at du ha få avslag på heving av bilkjøpet, men likevel ha rett på erstatning.

 

Avsluttende råd

Selv om angreretten ikke gjelder ved bilkjøp fra fast utsalgssted, er det viktig å være klar over de rettighetene man har som kjøper av en bil. Dersom du ønsker å angre på et bilkjøp, er det viktig å ta kontakt med selger så snart som mulig for å diskutere eventuelle muligheter for å finne en løsning.

Advokathjelp i bilsaker

Dersom du har spørsmål om dine rettigheter ved bilkjøp eller trenger hjelp med en bilsak, kan det være nyttig å kontakte en advokat som har erfaring med bilsaker. Alle bilforsikringer dekker advokathjelp gjennom en såkalt rettshjelpdekning.

En advokat kan hjelpe deg med å vurdere din sak og gi deg råd om hvilke rettigheter og plikter du har som kjøper eller selger av en bil. Videre kan en advokat bistå med å bringe saken inn for forliksrådet eller domstolen.

 

Kilder

URL List

Av advokat Eirik TeigstadJeg og mine kolleger bistår til enhver tid svært mange uheldige bilkjøpere over hele landet. Jeg har bilteknisk bakgrunn og har skrevet boken "Heving og erstatning etter kjøp av bil og båt, 1. utg, 2023". Forsikringen dekker mesteparten av advokatutgiftene ved en tvist. Benytt gjerne skjemaet nedenfor.

    Har jeg krav på heving eller erstatning?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!