Kan jeg heve bilkjøpet? (bruktbil, nybil, forhandler, privat etc)

Heve bilkjøp?

Sist oppdatert 13. juli 2023 av Advokat Eirik Teigstad

Heving innebærer at avtalen oppheves i sin helhet. Det vil si at både selger og kjøpers gjensidige rett og plikt etter avtalen in natura bortfaller. Erstatning kan likevel kreves i tillegg.

Hovedvilkåret for å heve er at det foreligger et vesentlig kontraktsbrudd fra medkontrahentens side. Heving utgjør et unntak fra det grunnleggende prinsippet om at avtaler skal holdes, og kommer derfor kun til anvendelse ved mer alvorlige kontraktsbrudd. Likevel er terskelen for å heve kjøpet lavere etter forbrukerkjøpsloven enn etter kjøpsloven enn. Dette har sammenheng med den sterke forbrukerbeskyttelsen generelt oppstilt i førstnevnte lov.

Kjøpsloven

Etter kjøpsloven har kjøper rett til å heve bilkjøpet dersom mangelen medfører «vesentlig kontraktbrudd».

Kjøpsloven § 39 (1):

«Kjøperen kan heve kjøpet dersom mangelen medfører vesentlig kontraktbrudd.»

Terskelen etter kjøpsloven er som nevnt høy, noe som innebærer at det skal en del til før kontrakten kan heves. Årsaken er at heving er den mest inngripende misligholdsbeføyelsen, og det er derfor ønskelig at kjøper fortrinnsvis benytter seg av andre misligholdsbeføyelser for å reparere kontraktsbruddet, dersom det er mulig.

Hvorvidt et «vesentlig kontraktbrudd» foreligger beror på en konkret helhetsvurdering. Det sentrale vurderingstema som vil oppstilles her er om kjøper hadde rimelig grunn til å løsrive seg fra kontrakten, jfr. Rt. 2010 s. 710. En uttømmende liste over aktuelle momenter kan ikke gis, ettersom vesentlighetsbedømmelsen beror på et individuelt skjønn. Likevel vil følgende momenter ofte være av betydning i vurderingen:

 • Størrelsen på det objektive avviket fra kontraktsmessig oppfyllelse
 • Om selger kan bebreides for mangelen eller forsinkelsen
 • Forsinkelsen eller mangelens betydning for kjøper
 • Om flere feil foreligger (kumulasjon)
 • Om andre misligholdsbeføyelser kan avbøte mangelen eller forsinkelsen
 • Hvilken virkning det vil ha for partene at kontrakten bortfaller
Avgjørende momenter

Hovedmomentet i vurdering vil være avviket fra kontraktsmessig oppfyllelse. Både mangelens karakter og omfang må ilegges vekt, jfr. Rt. 1999 s. 408, og avviket fra kontraktsmessig oppfyllelse kan ikke være ubetydelig. For eksempel var 18 prosent kvantitetsmangel av et kvantum på 100 kasser appelsiner ikke ansett vesentlig i Rt. 1927 s. 43. Derimot ga levering i august av sesongvarer i form av sykkelringer som skulle leveres snarest mulig, rett til heving i Rt. 1925 s.484. Dersom ytelsen ikke svarer til sin betegnelse, vil det altså normalt foreligge en rett til å heve kjøpet.

I tillegg vil det være av betydning om «et prisavslag, som et alternativ til heving, vil kunne gjenopprette de økonomiske konsekvensene av kontraktsbruddet og også gi en adekvat reaksjon på det kontraktsbruddet som foreligger», jfr. Rt. 1998 s. 1510 s. 1518. Ettersom heving ofte rammer selger hardt, kan det være en god mellomløsning å anvende andre misligholdsbeføyelser dersom disse langt på vei avhjelper kontraktsbruddet.

Heve kjøp av bobil

Videre er årsaken til kontraktsbruddet av betydning. Dersom bruddet skyldes forhold som selgeren er å bebreide for, er heving mindre betenkelig. Dette gjør seg særlig gjeldende dersom selgeren har utvist grov skyld. Vektleggingen av subjektiv skyld henger sammen med at selger ikke skal rammes uforholdsmessig hardt, samt hensynet til eventuelle kreditorer.

Hvis flere kontraktsbrudd opptrer i sammenheng, kan bruddene kumuleres. Det vil si at man vurderer om kontraktsbruddene samlet utgjør et vesentlig avvik, jfr. Ot.prp. nr. 80 (1986-87) s. 91 og Rt. 1980 s. 29.

Heving av båtkjøp

Reklamasjonsfrister

Dersom du mener at du har rett til å heve bilkjøpet, er det svært viktig å overholde reklamasjonsfristene. I motsatt tilfelle risikerer du å miste ditt hevingskrav. Nærmere regler om reklamasjon finner du i kapittel 9 om reklamasjon. Kort forklart er absolutt siste frist for å reklamere to år etter overtakelse av bilen. Likevel må mangler som oppdages i løpet av dette tidsrommet reklameres over innen rimelig tid etter at kjøper oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Denne fristen er normalt 2 måneder eller kortere. I tillegg til de generelle reklamasjonsfristene gjelder også krav om spesifisert reklamasjon ved heving, jfr. kjøpsloven § 39 andre ledd.

Kjøpsloven § 39 (2):

«Kjøperen kan ikke heve kjøpet med mindre han gir selgeren melding om heving innen rimelig tid etter at han fikk eller burde fått kjennskap til mangelen, eller etter utløpet av den frist som kan følge av krav eller melding etter §§ 34 eller 36. Dette gjelder likevel ikke dersom selgeren har opptrådt grov aktløst eller for øvrig i strid med redelighet og god tro.»

Spesifisert reklamasjon utgjør et konkret krav som redegjør for hvilke rettsvirkninger som gjøres gjeldende overfor selger. Med andre ord må kjøper gjøre selger oppmerksom på at han eller hun krever å heve kjøpet. Å påpeke at en mangel foreligger er altså ikke tilstrekkelig.

Kontakt med selger bør utføres skriftlig av bevismessige hensyn i tilfelle en tvist skulle oppstå, noe som ikke er utenkelig.

Forbrukerkjøpsloven

Etter forbrukerkjøpsloven kan forbrukeren heve hvis mangelen ikke er «uvesentlig».

Forbrukerkjøpsloven § 32

«I stedet for prisavslag etter § 31 kan forbrukeren heve avtalen, unntatt når mangelen er uvesentlig.»

Denne terskelen er lavere enn vesentlighetskravet etter kjøpsloven. De samme momenter og hensyn som etter kjøpsloven vil imidlertid gjøre seg gjeldende. I NOU 1993:27 s. 140 uttales det at spørsmålet om heving blant annet skal vurderes «ut fra den avtale som foreligger, tingens art og forholdene omkring kjøpet». Videre har det «betydning om mangelen kan avhjelpes ved andre misligholdsreaksjoner», jfr. Rt. 2015 s. 321 avsnitt 54. Avgjørende vil til syvende og sist være om kjøper hadde «rimelig grunn for – etter at kjøpekontrakten er gjennomført fra begge sider – å si seg løst fra kontrakten», jfr. Rt. 1998 s. 1510 s. 1518.

Hvis du mener at du har rett til å heve et bilkjøp, er det svært viktig å overholde reklamasjonsfristene. I motsatt tilfelle risikerer du å miste ditt hevingskrav. Nærmere regler om reklamasjon finner du i kapittel 9 om reklamasjon. Enkelt forklart er absolutt siste frist for å reklamere fem år etter overtakelse av bilen. Likevel er du pliktig til å reklamere innen rimelig tid etter at du oppdaget den aktuelle mangelen. Denne fristen ligger vanligvis mellom 2-3 måneder.

Ved forbrukerkjøp gjelder ikke krav om at forbrukeren følger opp en nøytral reklamasjon (beskjed om at mangel foreligger) med en spesifisert reklamasjon. Likevel kan forbrukerens rettigheter gå tapt etter ulovfestede regler som følge av passivitet.

Eksempel på heving av forbrukerkjøp

Et eksempel på heving av bil følger av en dom avsagt 1. november 2022 av Sør-Rogaland tingrett. En forbruker hadde kjøpt en ny Land Rover Evoque av bilforhandler i 2017. På kjøreturen hjem fra Stavanger til Kristiansand opplevde forbrukeren problemer med bilen, blant annet mistet bilen trekkraft i motbakkene. Problemene vedvarte, og etter noe tid signaliserte varsellampene at dieselpartikkelfilteret (DPF-filteret) var fullt. Til slutt lot ikke bilen seg kjøre, og ble levert på verksted hos selgerens samarbeidspartner. Bilen ble fikset og feilen antatt å skyldes en komponentfeil grunnet feilmontering hos fabrikken.

To år senere, i desember 2019, signaliserte varsellampen at DPF-filteret igjen var i ferd med å bli tett. Bilen ble levert på verksted, men med beskjed om ikke å reparere feilen. Forbrukeren krevde nå omlevering eller heving. Gjennom forbrukertilsynet ble en løsning meklet frem, hvor forhandler fikk rette feilen, men måtte samtidig stille leiebil til forbrukerens disposisjon. Bilen ble levert ferdig fikset i januar 2020. Deretter i september 2021 oppstod feil på nytt. Forbrukerklageutvalget besluttet da at forhandler måtte tilbakebetale kjøpesummen mot at forbruker tilbakeleverte bilen. Forhandler klaget dermed saken inn for tingretten.

Tingrettens avgjørelse

Tingretten starter med å fremheve at forbruker har bevisbyrden for at vilkårene for heving er oppfylt, mens forhandler bærer tvilsrisikoen for de faktiske forhold de hevder er til hinder for heving.

Først beslutter tingretten at forhandler har misligholdt forliksavtalen ved å unnlate å stille leiebil til disposisjon over en periode på 8 dager. Videre hadde ikke forbruker gitt avkall på hevingsretten ved å ta imot den reparerte bilen, ettersom behandlingen av hevingskravet var initiert for Forbrukerklageutvalget, og denne ble på intet tidspunkt trukket. Forhandleren hadde derfor ingen rimelig grunn til å tro at forbrukeren hadde gitt opp hevingskravet.

Videre tok tingretten stilling til om DPS-filteret var tett grunnet brukerfeil, og om hevingskravet i den forlengelse ville være avskåret. Det forelå imidlertid vanlig sannsynlighetsovervekt for at forbrukeren hadde fulgt brukerhåndboken, og hevingskravet var derfor i behold.

Ettersom forhandler hadde forsøkt å rette mangelen med DPF-filteret både i 2017 og 2019, hadde de ingen gjenværende rettingsforsøk etter forbrukerkjøpsloven § 30. Retten til å foreta to avhjelpsforsøk var derfor heller ikke til hinder for heving.

Hva gjelder vurderingen av om selve mangelen ikke var «uvesentlig» etter forbrukerkjøpsloven § 32, påpeker tingretten at det dreier seg om en sentral komponent ved bilen, som har blitt rettet tre ganger, og dermed skaper en usikkerhet for fremtidig bruk. Vilkåret var dermed oppfylt, selv om bilen nylig var reparert. Forbrukeren hadde altså rett til å heve kjøpet.

Skrevet av advokat Eirik Teigstad

 

URL List

Av advokat Eirik TeigstadJeg og mine kolleger bistår til enhver tid svært mange uheldige bilkjøpere over hele landet. Jeg har bilteknisk bakgrunn og har skrevet boken "Heving og erstatning etter kjøp av bil og båt, 1. utg, 2023". Forsikringen dekker mesteparten av advokatutgiftene ved en tvist. Benytt gjerne skjemaet nedenfor.

  Har jeg krav på heving eller erstatning?

  Har jeg noen frister å forholde meg til?

  Send oss en uforpliktende e-post!