Reklamasjon etter å ha solgt bil “som den er”

Hyundai som nettopp er solgt "som den står"

Sist oppdatert 20. juni 2023 av Advokat Eirik Teigstad

Når du selger en bil “som den er” innebærer det at kjøper aksepterer bilen i den tilstanden den befinner seg i på kjøpstidspunktet, og at du som selger ikke gir noen garantier for bilens tilstand.
Men det betyr ikke nødvendigvis at du som selger er helt fritatt for ansvar i forbindelse med salget. Denne artikkelen vil forklare hvilke ansvar du fortsatt kan ha som selger, og hva kjøper kan reklamere på selv om bilen er solgt “som den er”.

Forbrukerkjøpsloven og privat salg av bil “som den er”

Forbrukerkjøpsloven gjelder for salg av varer mellom en næringsdrivende (selger) og en forbruker (kjøper). Men ved privat salg av bil, hvor både selger og kjøper er privatpersoner, er det kjøpsloven som kommer til anvendelse. Kjøpsloven har ikke like strenge regler for reklamasjon og mangler som forbrukerkjøpsloven.

Når du selger en bil “som den er”, innebærer det at du som selger ikke gir noen garantier for bilens tilstand. Med andre ord, aksepterer kjøperen en viss grad av risiko tilknyttet påregnelige mangler ved bilen.
Et slikt forbehold kan imidlertid ikke frita deg helt fra ansvar i henhold til kjøpsloven § 19, som gir kjøper rett til å reklamere på mangler ved bilen.

Etter kjøpsloven § 19 har en bil solgt “som den er” mangel dersom:

 • Bilen ikke svarer til de opplysninger som selger har gitt om bilen. Dette gjelder dersom opplysningene kan antas å ha innvirket på kjøpet.
 • Selgeren har forsømt å gi opplysninger om vesentlige forhold ved bilen, som selger kjente til og som kjøper hadde grunn til å regne med å få. Dette gjelder dersom unnlatelsen kan antas å ha innvirket på kjøpet.
 • Bilen er i vesentlig dårligere stand enn det kjøper hadde grunn til å regne med. Dette med bakgrunn i kjøpesummene og andre forhold ved kjøpet.

I disse tilfellene vil bilen være mangelfull, selv om den er solgt med et “som den er” forbehold. Kjøper har da rett til å reklamere.

Kjøpers rettigheter ved reklamasjon

Hvis kjøper oppdager en mangel ved bilen som gir grunnlag for reklamasjon, har kjøper flere rettigheter i henhold til kjøpsloven. Dette inkluderer:

 • Rett til å kreve avhjelp, det vil si at selger skal utbedre mangelen på egen kostnad (§ 34)
 • Rett til å kreve omlevering, det vil si at bilen blir erstattet med en annen, dersom mangelen er vesentlig (§ 34)
 • Rett til å kreve prisavslag, det vil si en reduksjon i kjøpesummen som tilsvarer mangelen (§ 37)
 • Rett til å kreve erstatning for økonomisk tap som følge av mangelen (§ 40)
 • Rett til å heve kjøpet, det vil si å avslutte kontrakten og få tilbake kjøpesummen, dersom mangelen er vesentlig og selger ikke har rettet opp mangelen innen rimelig tid (§ 39).

Det er viktig å merke seg at kjøper har en reklamasjonsfrist på to år etter overtakelsen av bilen (kjøpsloven § 32). Etter denne fristen kan kjøper normalt ikke fremme krav om mangler. Det er også en relativ frist som gjør at du må reklamere raskt etter du har oppdaget mangelen. Etter rettspraksis er denne fristen ikke mer enn 2-3 måneder.

Ved reklamasjon må kjøper gi selger en melding om hva slags mangel det gjelder. Dersom kjøper ikke reklamerer innenfor tidsfristene, taper han sin rett til å gjøre mangelen gjeldende.

Forsikringen dekker advokatutgiftene

Hvis du som selger ender opp i en konflikt med kjøper om reklamasjon på bilen som er solgt “som den er”, kan det være lurt å søke juridisk bistand. Bilforsikringen dekker advokatutgifter og andre kostnader i forbindelse med konflikten. Du betaler en egenandel.

Kilder

URL List

Av advokat Eirik TeigstadJeg og mine kolleger bistår til enhver tid svært mange uheldige bilkjøpere over hele landet. Jeg har bilteknisk bakgrunn og har skrevet boken "Heving og erstatning etter kjøp av bil og båt, 1. utg, 2023". Forsikringen dekker mesteparten av advokatutgiftene ved en tvist. Benytt gjerne skjemaet nedenfor.

  Har jeg krav på heving eller erstatning?

  Har jeg noen frister å forholde meg til?

  Send oss en uforpliktende e-post!