Kan du heve kjøp av motorsykkel?

Bilde av en motorsykkel som skal leveres tilbake etter heving

Sist oppdatert 18. juli 2023 av Advokat Eirik Teigstad

Når man kjøper en motorsykkel, forventer man at den fungerer som den skal og er i samsvar med beskrivelsen som ble gitt. Men hva om det oppstår problemer med motorsykkelen og den har mangler som ikke var avtalt? Kan man heve kjøpet? I denne artikkelen vil vi se på hvordan kjøpslovene håndterer slike situasjoner.

Forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven

I Norge er kjøp av motorsykkel regulert av to lover, avhengig av om selgeren er en forhandler eller en privatperson. Dersom motorsykkelen er kjøpt av en privatperson og fra en forhandler, reguleres det av forbrukerkjøpsloven. Kjøp mellom privatpersoner eller mellom næringsdrivende, er regulert av kjøpsloven. Kjøpsloven regulerer også kjøp der næringsdrivende kjøper noe fra en forbruker. De ulike lovene vil gi både kjøper og selger noe ulike rettigheter. Det er derfor viktig å forsikre deg om at du benytter deg av riktig regelverk for din sak.

Forbrukerkjøpsloven

Forbrukerkjøpsloven gir kjøperen rettigheter dersom varen har mangler som ikke var avtalt. Det innebærer at hvis motorsykkelen har en mangel, har kjøperen rett til å reklamere. Hovedregelen er at du må reklamere innen to år fra du overtok motorsykkelen. Hvis motorsykkelen er ment å vare vesentlig lenger enn to år, er reklamasjonsfristen på fem år.

For å kunne heve kjøpet av en motorsykkel, må følgende kriterier være oppfylt:

 • Mangelen må være “ikke-uvesentlig”.
 • Reklamasjonen må være sendt innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget. Dersom du ikke reklamerer innen de gitte fristene, kan du miste reklamasjonsretten din. Dette gjelder likevel ikke dersom selger ved garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar for mangler ved motorsykkelen i lenger tid.
 • Selgeren må ha fått en rimelig mulighet til å rette opp mangelen. Selger har rett på å forsøke retting minst to ganger.

Kjøpsloven

Kjøpsloven regulerer avtaler om kjøp, når ikke det er en forbruker som kjøper fra en forhandler. Når det gjelder motorsykkelkjøp mellom private, er kjøpsloven dermed den viktigste kilden til informasjon om dine rettigheter. Reklamasjonsreglene er skåret over samme lest som forbrukerkjøpsloven, men med litt svakere rettigheter for deg som kjøper. Reklamasjonsfristen er to år fra overtakelse av motorsykkelen. Det er også en regel om at du må reklamere innen rimelig tid etter du oppdaget eller burde oppdaget mangelen – omtrent to måneder. Kjøpsloven opererer altså med to reklamasjonsfrister som du må forholde deg til – en absolutt og en relativ. Begge fristene må være overholdt for at reklamasjonen skal være rettidig.

For å kunne heve kjøpet av en motorsykkel, må følgende kriterier være oppfylt:

 • Mangelen må være “vesentlig”
 • Du må sende inn reklamasjonen innen rimelig tid etter at mangelen ble oppdaget. Dersom du ikke reklamerer innen de gitte fristene, mister du reklamasjonsretten din. Dette gjelder likevel ikke dersom selger ved garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar for mangler ved motorsykkelen i lenger tid.
 • Selgeren må ha fått en rimelig mulighet til å rette opp mangelen. Selger har rett på å forsøke retting et par ganger.

Heving og eventuell erstatning

Heving av kjøpet innebærer at avtalen opphører, og du får tilbakebetalt kjøpesummen mot å returnere motorsykkelen til selgeren. Det er viktig å merke seg at for å kunne heve kjøpet må mangelen regnes som “vesentlig”, eller “ikke-uvesentlig” etter forbrukerkjøpsloven. Du må også gi selger melding om heving innen rimelig tid, etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen.

Utover retten til heving nevnt over, har du som kjøper også rett til erstatning for tap som følge av mangelen. Erstatning kan omfatte utgifter til retting av mangelen og andre kostnader som direkte kan knyttes til mangelen. Typisk kan også være omregistreringsavgift og utgifter til forsikring.

Din rett til erstatning faller ikke bort som følge av at du fremmer andre krav eller ved at disse ikke kan oppfylles. Du kan altså få avslag på heving av bilkjøpet, men likevel ha rett på erstatning.

Forsikringen dekker advokatutgiftene

Dersom du vurderer å heve kjøpet av en motorsykkel på grunn av mangler, kan det være lurt å kontakte en advokat som kan hjelpe deg med å vurdere saken og forhandle med selgeren. Alle forsikringsselskaper tilbyr juridisk bistand som en del av forsikringsavtalen, ved at de betaler salæret til den advokaten du har valgt. Det eneste du da trenger å tenke på er en egenandel, som du selv må betale.

URL List

Av advokat Eirik TeigstadJeg og mine kolleger bistår til enhver tid svært mange uheldige bilkjøpere over hele landet. Jeg har bilteknisk bakgrunn og har skrevet boken "Heving og erstatning etter kjøp av bil og båt, 1. utg, 2023". Forsikringen dekker mesteparten av advokatutgiftene ved en tvist. Benytt gjerne skjemaet nedenfor.

  Har jeg krav på heving eller erstatning?

  Har jeg noen frister å forholde meg til?

  Send oss en uforpliktende e-post!