Hva er rimelig tid ved reklamasjon av bilkjøp?

Hyundai

Sist oppdatert 20. juli 2023 av Advokat Eirik Teigstad

Introduksjon

Når du kjøper en bil og oppdager feil eller mangler, er det viktig å reklamere innenfor rimelig tid. Men hva betyr egentlig “rimelig tid” i forbindelse med reklamasjon av bilkjøp? I denne artikkelen vil vi forklare hva loven sier om dette og gi deg noen praktiske råd for hvordan du kan håndtere situasjonen.

Absolutt reklamasjonsfrist i kjøpslovene

Loven gir deg som forbruker rett til å reklamere på feil og mangler ved bilen i en viss tidsperiode etter kjøpet. For å ikke tape retten til å gjøre en mangel gjeldende, er det viktig at du reklamerer i tide.

Kjøpsloven opererer med to reklamasjonsfrister som du må forholde deg til – en absolutt og en relativ. Begge fristene må være overholdt for at reklamasjonen skal være rettidig. Reklamasjonsfristen er to år fra overtakelse av bilen. Det er også en regel om at du må reklamere innen rimelig tid etter du oppdaget eller burde oppdaget mangelen.

Forbrukerkjøpsloven har også to frister du må forholde deg til – en absolutt og en relativ frist. Du må reklamere innenfor en absolutt frist på fem år. Samtidig er det viktig å merke seg at det løper en relativ frist, som gjør at du mister retten din dersom du ikke reklamerer innen rimelig tid. Denne relative fristen løper fra det tidspunktet da du som forbruker oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen.

Rimelig tid

Forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven krever at du som kjøper reklamerer “innen rimelig tid” etter at du har oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen:

 • Det fremgår av forbrukerkjøpsloven at rimelig tid aldri er mindre enn to måneder etter at kjøperen oppdaget mangelen. Men den kan også være lengre.
 • Kjøpsloven definerer ikke eksakt hva som menes med “rimelig tid,” men etter rettspraksis bør det være reklamert innen 2-3 måneder.

En tommelfingerregel kan være at reklamasjonen bør skje innen to måneder etter at du oppdaget mangelen, men det kan være unntak avhengig av omstendighetene. Legg merke til at reklamasjon skal skje etter du har, eller burde, ha oppdaget mangelen.

Det beste er selvsagt å reklamere med en gang du oppdager mangelen.

Konsekvenser av å reklamere for sent

Hvis du ikke reklamerer innen rimelig tid, mister du retten til å kreve heving, prisavslag, erstatning eller retting. Det er derfor viktig å handle raskt så snart den oppdages. Dette gjelder likevel ikke dersom selger ved garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar for mangler ved bilen i lenger tid.

Forsikringen dekker advokatutgiftene

Hvis du og forhandleren ikke kommer til enighet om reklamasjonen, kan du ta saken videre til Forbrukertilsynet, som tilbyr mekling i forbrukertvister. Forbrukertilsynet kan hjelpe deg med rådgivning og eventuelt mekle mellom deg og forhandleren for å finne en løsning. Hvis meklingen ikke før er til enighet, kan saken tas videre til Forbrukerklageutvalget. Dette er en uavhengig nemnd som avgjør tvister mellom forbrukere og næringsdrivende, eller mellom to forbrukere. Avgjørelsene deres er juridisk bindende, men kan ankes til domstolene.

Det å benytte Forbrukertilsynet og Forbrukerklageutvalget innebærer så lang saksbehandlingstid at det er lite praktisk. Det er mer hensiktsmessig å ta ut forliksklage eller stevning til domstolene.

Hvis du trenger hjelp med en reklamasjonssak, kan det være lurt å kontakte en advokat som spesialiserer seg på forbrukerrett og bilkjøp. En advokat kan hjelpe deg med å vurdere saken din og gi deg råd om hvordan du skal gå frem for å fremme dine rettigheter. Alle bilforsikringer har rettshjelpsdekning som dekker kostnadene til advokat og andre saksomkostninger. Det påløper bare en egenandel.

Slik reklamerer du

Når du skal reklamere på kontraktsrett ved et bilkjøp, er det lurt å følge noen grunnleggende trinn:

 1. Undersøk bilen: Når du oppdager en mangel, bør du undersøke bilen grundig for å identifisere eventuelle ytterligere mangler. Dokumenter alle mangler du finner. Ta bilder, videoer og skriv en detaljert beskrivelse av problemene. Dersom du mener at manglene krever faglig vurdering, kan det være lurt å få en uavhengig mekaniker eller verksted til å undersøke bilen og skrive en rapport om funnene. Ved forbrukerkjøp er bevisbyrden omvendt for mangler som viser seg innen seks måneder. Det er da forhandleren som må godtgjøre at mangelen ikke forelå ved overtakelsen.
 2. Send skriftlig melding: Kontakt selgeren så snart som mulig og gi en skriftlig melding om mangelen. Dette bør gjøres via e-post eller sms, slik at kommunikasjonen kan dokumenteres ved et senere tidspunkt dersom det blir behov for dette. I meldingen bør du beskrive mangelen og hvilke rettigheter du ønsker å gjøre gjeldende, for eksempel reparasjon, omlevering, prisavslag eller heving av kjøpet.
 3. Kreve retting, omlevering, prisavslag eller heving: Avhengig av alvorlighetsgraden av mangelen, kan du kreve at selgeren retter mangelen, leverer en tilsvarende bil (omlevering), gir deg et prisavslag eller hever kjøpet og returnerer kjøpesummen. Men husk at selger alltid har krav på å kunne prøve å rette mangelen innenfor en rimelig tid og uten vesentlig ulempe for deg som kjøper. Etter forbrukerkjøpsloven har selger i utgangspunktet ikke mer enn to rettingsforsøk.

Dine rettigheter ved reklamasjon

Når du reklamerer, har du som kjøper flere ulike mangelsbeføyelser du potensielt kan gjøre krav på.

Retting og omlevering

Ved en mangel har kjøperen først og fremst rett til at selger utbedrer mangelen eller leverer en tilsvarende bil uten mangel (omlevering). Dette gjelder så lenge kravet ikke er urimelig eller påfører selgeren uforholdsmessige store kostander.

Å rette bilen er også er rettighet selgeren har. I utgangspunktet har forhandleren krav på å forsøke å rette samme mangel to ganger, selv om forbrukeren ikke krever det. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering i samsvar med loven, kan forbrukeren ikke kreve prisavslag eller heving.

Dersom selger ikke bidrar til å rette mangelen uten vesentlig ulempe for kjøperen, kan kjøperen kreve prisavslag, heving av kjøpet eller erstatning.

Prisavslag

I de tilfellene der mangelen ikke utbedres, eller omlevering ikke er aktuelt, kan kjøperen kreve et prisavslag.

Prisavslaget skal være forholdsmessig og stå i forhold til mangelen. Kjøperen har krav på et prisavslag som tilsvarer mangelens betydning for bilens verdi eller kostnad for utbedring.

Heving

Å heve et kjøp innebærer at kjøperen får pengene tilbake, og bilen returneres til selgeren. Dette er en mer drastisk løsning og krever at mangelen regnes som “ikke uvesentlig”. Dette vesentlighetskravet innebærer at ikke hvilket som helst mislighold gir forbrukeren rett til å heve. Hvorvidt misligholdet er vesentlig må vurderes fra sak til sak, der avtalens art og mangelens betydning for forbrukeren er relevante momenter.

Erstatning

Utover rettighetene nevnt over, har du som kjøper også rett til erstatning for tap som følge av mangelen. Dette kan inkludere utgifter til leiebil eller andre kostnader som direkte kan knyttes til mangelen. Typisk kan også være omregistreringsavgift og utgifter til forsikring.

Forbrukerens sin rett til erstatning faller ikke bort som følge av at andre krav gjøres gjeldende, eller ved at disse ikke fører frem.Du kan altså få avslag på heving av bilkjøpet, men likevel ha rett på erstatning.

URL List

Av advokat Eirik TeigstadJeg og mine kolleger bistår til enhver tid svært mange uheldige bilkjøpere over hele landet. Jeg har bilteknisk bakgrunn og har skrevet boken "Heving og erstatning etter kjøp av bil og båt, 1. utg, 2023". Forsikringen dekker mesteparten av advokatutgiftene ved en tvist. Benytt gjerne skjemaet nedenfor.

  Har jeg krav på heving eller erstatning?

  Har jeg noen frister å forholde meg til?

  Send oss en uforpliktende e-post!