Reklamere på kjøp av Tesla?

Bilde av en Tesla som står hos en Tesla-forhandler

Sist oppdatert 13. juli 2023 av Advokat Eirik Teigstad

Reklamasjonsrett ved kjøp av Tesla

Ved kjøp av en Tesla, som med alle andre bilmerker, har du som forbruker rettigheter ved feil og mangler i henhold til forbrukerkjøpsloven. Dette innebærer at du har rett til å reklamere på eventuelle feil som oppstår innen fem år etter kjøpet, så lenge feilen ikke skyldes normal slitasje eller feil bruk.

Dersom du har kjøpt Teslaen fra en privatperson er det kjøpsloven som gjelder. Da vil reklamasjonsfristen være på 2 år fra du kjøpte bilen. Kjøpsloven vil også gjelde dersom du hovedsakelig handler som ledd i næringsvirksomhet. Det vil si at du for eksempel kjøper bilen som firmabil eller lignende.

Artikkel: Reklamere på feil og mangler ved Tesla.

 

Reklamasjonsprosessen og mangelsbeføyelser

Det første du bør gjøre dersom du oppdager en feil eller mangel er å kontakte selger. Det er lurt å ha kontakt skriftlig, for eksempel over e-post, slik at kommunikasjonen kan dokumenteres dersom det skulle bli nødvendig. Selger kan da tilby seg å forsøke å rette opp i feilen. I forbrukerkjøp har selger som hovedregel kun anledning til å rette samme mangel to ganger. Dersom selger ikke klarer dette, ikke vil rette mangelen eller det er vesentlig ulempe for deg at han skal prøve å rette så vil de andre mangelsbeføyelsene være aktuelle. Det er viktig at du gir selger rimelig tid til å forsøke å rette manglene.

De andre mulige mangelsbeføyelsene er prisavslag, omlevering, heving og erstatning.

Omlevering

Ved en mangel har kjøperen først og fremst rett til at selger utbedrer mangelen eller leverer en tilsvarende bil uten mangel (omlevering). Dette gjelder så lenge kravet ikke er urimelig eller påfører selgeren uforholdsmessige store kostander.

Å rette bilen er også er rettighet selgeren har. I utgangspunktet har forhandleren krav på å forsøke å rette samme mangel to ganger, selv om forbrukeren ikke krever det. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering i samsvar med loven, kan forbrukeren ikke kreve prisavslag eller heving.

Dersom selger ikke bidrar til å rette mangelen uten vesentlig ulempe for kjøperen, kan kjøperen kreve prisavslag, heving av kjøpet eller erstatning.

Prisavslag

Hvis mangelen ikke utbedres, eller omlevering ikke er aktuelt, kan kjøperen kreve et prisavslag.

Prisavslaget skal være forholdsmessig og stå i forhold til mangelen. Kjøperen har krav på et prisavslag som tilsvarer mangelens betydning for bilens verdi eller kostnad for utbedring.

Heving

Å heve et kjøp innebærer at kjøperen får pengene tilbake, og bilen returneres til selgeren. Dette er en mer drastisk løsning og krever at mangelen regnes som “ikke uvesentlig”. Dette vesentlighetskravet innebærer at ikke hvilket som helst mislighold gir forbrukeren rett til å heve. Hvorvidt misligholdet er vesentlig må vurderes fra sak til sak, der avtalens art og mangelens betydning for forbrukeren er relevante momenter.

Erstatning

Utover rettighetene nevnt over, har du som kjøper også rett til erstatning for tap som følge av mangelen. Dette kan inkludere utgifter til leiebil eller andre kostnader som direkte kan knyttes til mangelen. Typisk kan også være omregistreringsavgift og utgifter til forsikring.

Forbrukerens sin rett til erstatning faller ikke bort som følge av at andre krav gjøres gjeldende, eller ved at disse ikke fører frem.Du kan altså få avslag på heving av bilkjøpet, men likevel ha rett på erstatning.

 

Få hjelp reklamasjonen

Hjelp og støtte ved klage på Tesla: Hvis man ikke kommer til enighet med selgeren, kan man søke hjelp og rådgivning fra Forbrukerråde eller bilklageorganet Norges Bilklagenemnd. Disse organisasjonene kan hjelpe med å vurdere krav og gi veiledning om hvilke skritt man kan ta videre.

Tesla har hatt en økning i klager fra norske kunder på grunn av forskjellige feil og mangler ved bilene. Det er viktig å kjenne sine rettigheter som kjøper og reklamere på riktig måte for å få utbedret eller kompensert mangler. Det finnes hjelp og støtte fra offentlige organisasjoner for de som trenger rådgivning og veiledning i klageprosessen.

Les mer om hvordan du klager på kjøp av Tesla.

 

Advokathjelp og domstolsbehandling

Dersom du ikke kommer noen vei med selger, så er det du som kjøper som må ta saken videre. Det er svært lang saksbehandlingstid hos forbrukermyndighetene, så det mest praktiske er som regel å ta ut forliksklage eller stevning for å få saken behandlet i forliksrådet eller i retten. Da er det greit å vite at bilforsikringen alle er pålagt å tegne dekker advokatutgifter ved en tvist, med unntak av en egenandel som du selv må betale.

Kontakt en advokat som har erfaring med bilkjøpssaker, og diskuter situasjonen og de mulige juridiske alternativene. En advokat kan også hjelpe deg med å sende formelle brev, forhandle med selger, eller representere deg i en eventuell rettssak.

 

Kilder

URL List

Av advokat Eirik TeigstadJeg og mine kolleger bistår til enhver tid svært mange uheldige bilkjøpere over hele landet. Jeg har bilteknisk bakgrunn og har skrevet boken "Heving og erstatning etter kjøp av bil og båt, 1. utg, 2023". Forsikringen dekker mesteparten av advokatutgiftene ved en tvist. Benytt gjerne skjemaet nedenfor.

    Har jeg krav på heving eller erstatning?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!