Reklamasjon etter kjøp av bruktbil grunnet oljelekkasje

Sist oppdatert 17. juli 2023 av Advokat Eirik Teigstad

Dersom du kjøper en bruktbil som lekker olje, kan du muligens få reklamert på bilen. Dersom du ønsker å reklamere på bilen, kan det være lurt å sette seg litt inn i reklamasjonsretten din. I denne artikkelen kan du lese et eksempel fra en sak fra Forbrukertvistutvalget. I dommen får man innblikk i hvordan hendelsesforløpet i en slik sak vil være, samt hva man kan forvente.

Sak: FTU-2012-437

Kjøpet av bilen

Den 14.7.2010 kjøpte forbruker en 2002-modell Opel Vectra-C for kr 106 000,- av Visborg Auto AS. Overleveringen av bilen skjedde den 22.7.2010. Bilens hadde gått 225 500 kilometer på kjøpstidspunktet. Partene har skrevet under på en kjøpekontrakt, der det blant annet står at bilen leveres med tre måneders garanti.

I følge forbruker blir det opplyst om at bilen har en oljelekkasje på servoen før kjøpet ble inngått. Det avtales imidlertid at Visborg Auto AS skulle sørge for bytte av servo før overlevering av bilen.

Feil ved bilen og reklamasjon

Noen måneder etter kjøpet oppstod det problemer med styringen på bilen. Forbruker forklarer at det nesten ikke var mulig å svinge bilen. I den forbindelse ble bilen levert til Visborg Auto AS, og de skal ha byttet tannstang.

I juli 2011 oppdager forbruker en ny oljelekkasje på bilen, og henvender seg til Visborg Auto AS i august 2011. En av firmaets ansatte sjekker bilens historikk, og skal ha formidlet at det bare var skiftet servopumpe før kjøpet. Hele servoen var altså ikke skiftet. Forbruker reklamerer over e-post 14.8.2011. I e-posten skriver forbruker blant annet at det nå hadde oppstått servoproblemer for tredje gang på ett år. Han viser også til at Visborg burde vite at det ved oljelekkasje på servo ikke kan byttes ut delvis, men at hele servoen må skiftes i samme omgang. Forbruker gjør også gjeldende en rekke andre feil som hadde oppstått i hans eiertid, herunder kontaktfeil, startproblemer, dieselvarmepumpen, oljelampe og clutch.

Forbrukers påstand

Forbruker anfører at bilen er mangelfull. Han har nedlagt påstand om at Visborg Auto AS skal betale ham hevingsoppgjør stort kr 106 000,- og erstatning stor kr 25 578,-. Erstatningskravet er ment til å dekke bytte av servo og oppgradering.

Som dokumentasjon er fremlagt faktura datert 21.12.2011 stor kr 24 640,- for skifte av servopumpe og tannstang, og faktura datert 23.1.2012 stor kr 938,- for programmering av servopumpe.

Visborg Auto AS anførsel

Visborg Auto AS avviser kravet. De viser til at både servopumpen og tannstangen ble byttet før forbruker overtok bilen. Av den grunn mener de at bilen ble levert i henhold til avtalen, og at det på leveringstidspunktet ikke var noen oljelekkasje, verken fra servopumpe eller fra tannstang.

Det opplyses at det ikke er gitt noen utvidet garanti på disse delene, og at de forholder seg til kontrakten hvor det er gitt en tre måneders bruktbilgaranti. Visborg Auto AS peker også på at det gjelder kjøp av en ni år gammel bil som hadde gått 225 500 kilometer på kjøpstidspunktet. Av den grunn mener Visborg Auto AS at det må være påregnelig for forbrukeren at det kan lekke olje fra ulike komponenter. De peker på at forbruker har brukt bilen i ca. 17 000 kilometer i løpet av det året som har gått siden overleveringen, og derfor at det er svært lite sannsynlig at lekkasjen var til stede ved levering.

Forbrukerrådet og forbrukertvistutvalget

Saken ble brakt inn for Forbrukerrådet, som den 13.9.2011 første gang henvendte seg skriftlig til Visborg Auto AS. Etter at saken kom til Forbrukerrådet, så forbruker seg nødt til å få bilen reparert. Verkstedet, Beitstad Bil AS, skal ha sagt at det var rust både på tannstang og i mansjetten. Som dokumentasjon har forbruker fremlagt bilder. Forbruker har også fremlagt verkstedfaktura datert 21.12.2011 fra Beitstad Bil AS, hvor det blant annet fremgår:

“Produksjonsdato – Tannstang – uke 7 i 2004. Det var stukket hull i mansjett på høyre side og en rusta tannstang var smurt med fett for smøring og ruststopp. Skifta både pumpe og tannstang + skylla slanger for evt. smuss. (…) Ny servopumpe må programmeres.”

Saken ble henlagt som uforlikt ved kontorets brev av 7.2.2012, og forbrukers begjæring om innbringelse for Forbrukertvistutvalget er rettidig. Oversendelse fra Forbrukerrådet til Forbrukertvistutvalget skjedde ved ekspedisjon av 27.3.2012.

Forbrukertvistutvalgets syn på saken

Saken gjelder et kjøp mellom en næringsdrivende og en forbruker, og forholdet reguleres derfor av forbrukerkjøpsloven av 21. juni 2002 nr. 34 (fkjl.), jf. lovens § 1.

I reklamasjonsbrev datert 14.8.2011 har forbrukeren pekt på en rekke punkter som han mener utgjør mangler med bilen. Det er ikke fremlagt ytterligere dokumentasjon for å sannsynliggjøre at disse punktene utgjøre mangler, og det er heller ikke fremsatt krav konkret knyttet til disse. Basert på sakens dokumenter legger utvalget til grunn at saken nå utelukkende står om servoen.

Det følger av fkjl. § 15 første ledd at det kjøpte skal være i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av avtalen. Hvis ikke det kjøpte er i samsvar med det som følger av avtalen, foreligger det en kjøpsrettslig mangel, jf. fkjl. § 16 første ledd.

Utvalget legger til grunn som uomtvistet at partene før kjøpet avtalte at Visborg Auto AS som følge av en oljelekkasje skulle skifte servopumpe og tannstang på bilen. Utvalget viser i den forbindelse til Visborg Auto AS sin e-post av 29.8.2011, hvor det blant annet fremgår at «servopumpa og tannstang (begge deler) ble byttet før dere overtok bilen».

Forbrukeren har imidlertid gjort gjeldende at servopumpen og tannstangen ikke ble byttet før kjøpet, til tross for avtalen. Som følge av at det oppstod en ny oljelekkasje allerede ett år etter kjøpet, reklamerer han til Visborg Auto AS. Som dokumentasjon for forbrukers syn er det fremlagt verkstedfaktura, hvor Beitestad Bil AS fremholder at produksjonsdatoen for tannstangen er i 2004, at det var stukket hull i mansjetten, samt at tannstangen var rustet og smurt med fett for smøring og ruststopp. For å avhjelpe lekkasjen skiftet verkstedet pumpe og tannstang. Visborg Auto AS har ikke uttalt seg i saken etter at forbuker fremla verkstedsfaktura.

Konklusjon

I lys av den fremlagte verkstedfakturaen fra Beitestad Bil AS, sammenholdt med forbrukers forklaring, finner utvalget det sannsynliggjort at Visborg Auto AS ikke byttet tannstang og servopumpe før kjøpet. Utvalget vektlegger også i vurderingen at Visborg Auto AS ikke har fremlagt dokumentasjon for å sannsynliggjøre at et slikt bytte faktisk er gjennomført, for eksempel en kopi av bilens historikk eller en arbeidsordre.

Dette foreligger etter dette en mangel ved bilen, fordi den som følge av manglende bytte av tannstang og servopumpe før kjøpet, ikke er i samsvar med hva som ble avtalt.

Forbruker har fremsatt krav om heving. Det fremgår av fkjl. § 32 at heving kan kreves unntatt når mangelen er uvesentlig. Slik denne saken er opplyst, kan utvalget ikke se at vilkåret for heving oppfylles. Problemet med servoen må anses å være uvesentlig når en ser bilkjøpet under ett. Det bemerkes også at problemet nå er avhjulpet, og at det fremgår av verkstedsfakturaen fra Beitstad Bil AS at «servo er meget lett nå».

Forbruker har imidlertid krav på erstatning stor kr 25 578,- for dokumenterte kostnader til å utbedre mangelen, herunder bytte av servopumpe og tannstang, samt programmering av servopumpe. Beløpet tilkjennes i sin helhet ettersom utvalget anser kostnadene som en følge av mangelen, jf. fkjl. § 33 første ledd. Det er ikke grunnlag for å gjøre fradrag for standardheving.

Forbrukertvistutvalget kom frem til at Visborg Auto måtte betale forbrukeren kr 25 578,- innen en frist på fire uker. Vedtaket var enstemmig

Advokathjelp

Dersom du ikke kommer noen vei med selger, er det du som kjøper som må ta saken videre. Det er svært lang saksbehandlingstid hos forbrukermyndighetene. Det mest praktiske er som regel å ta ut forliksklage eller stevning. Det kan være vanskelig å føre reklamasjonssaker på egenhånd. Bilforsikringen dekker advokatutgifter ved en tvist, med unntak av en egenandel.

Kontakt en advokat som har erfaring med bilkjøpssaker, og diskuter situasjonen og de mulige juridiske alternativene. En advokat kan hjelpe deg med å sende formelle brev, forhandle med selger, eller representere deg i en eventuell rettssak.

Kilder

URL List

Av advokat Eirik TeigstadJeg og mine kolleger bistår til enhver tid svært mange uheldige bilkjøpere over hele landet. Jeg har bilteknisk bakgrunn og har skrevet boken "Heving og erstatning etter kjøp av bil og båt, 1. utg, 2023". Forsikringen dekker mesteparten av advokatutgiftene ved en tvist. Benytt gjerne skjemaet nedenfor.

    Har jeg krav på heving eller erstatning?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!