Reklamere på båt? (Frister, heving, erstatning)

Båt

Sist oppdatert 13. juli 2023 av Advokat Eirik Teigstad

Det er viktig å vite om hvilke rettigheter du har dersom det oppstår problemer med båten etter kjøpet. I denne artikkelen vil vi se nærmere på frister, heving og erstatning knyttet til reklamasjon på båt.

1. Reklamasjonsfrist

Forbrukerkjøpsloven regulerer kjøp av båt mellom forbruker og forhandler, mens kjøpsloven gjelder for kjøp mellom private parter. Med forbruker menes en som handler som privatperson. Ved kjøp fra forhandler er reklamasjonsfristen fem år etter at du overtok båten. Ved kjøp mellom to forbrukere, altså private, er fristen to år med mindre noe annet er avtalt mellom partene.

Les om å reklamere på MC-kjøp.

For å kunne reklamere på båten, må du etter kjøpsloven i tillegg melde fra til selger innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. En frist på to måneder anses normalt som innen rimelig tid. I forbrukerkjøp er fristen minimum to måneder. Det betyr ikke at du kan eller burde vente noe særlig lenger enn dette.

Dersom du reklamerer for seint, vil du miste retten din på å kunne reklamere.

2. Retting og omlevering

Ved en mangel har kjøperen først og fremst rett til at selger utbedrer mangelen eller leverer en tilsvarende båt uten mangel (omlevering). Dette gjelder så lenge kravet ikke er urimelig eller påfører selgeren uforholdsmessige store kostander.

Å rette båten er også er rettighet selgeren har. I utgangspunktet har forhandleren krav på å forsøke å rette samme mangel to ganger, selv om forbrukeren ikke krever det. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering i samsvar med loven, kan forbrukeren ikke kreve prisavslag eller heving.

Dersom selger ikke bidrar til å rette mangelen uten vesentlig ulempe for kjøperen, kan kjøperen kreve prisavslag, heving av kjøpet eller erstatning.

3. Prisavslag

Hvis man må leve med mangelen, er det rimelig at selgeren kompenserer for dette. Dersom mangelen ikke kan, eller selger ikke ønsker at den skal, rettes eller omleveres, kan kjøper kreve prisavslag. Størrelsen på prisavslaget blir en skjønnsmessig vurdering og avhenger av hvor alvorlig mangelen er og hvordan den påvirker båtens verdi og bruk.

4. Heving av kjøp

Heving innebærer at kjøpet av båten blir annullert og partene går tilbake til utgangspunktet. Altså leveres båten tilbake til selger, mot at kjøperen får kjøpesummen tilbakebetalt. For å kunne heve kjøpet, må mangelen være vesentlig dersom kjøpsloven regulerer kjøpet. Dersom kjøpet reguleres av forbrukerkjøpsloven er det et krav om at mangelen må være “ikke uvesentlig”. Det er altså lavere terskel for heving av forbrukerkjøp.

Heving kan være aktuelt dersom mangelen ikke blir rettet opp innen rimelig tid og ikke kan avhjelpes på andre måter, for eksempel gjennom prisavslag.

5. Erstatning

Dersom du oppdager en mangel ved båten og ikke ønsker å heve kjøpet, kan du kreve erstatning for det økonomiske tapet du har lidd som følge av mangelen. Dette kan for eksempel være utgifter til reparasjon, tap av bruksverdi eller annet økonomisk tap som direkte kan knyttes til mangelen.

For å kunne kreve erstatning må du kunne dokumentere at det foreligger en mangel ved båten, og at du har lidd et økonomisk tap som følge av denne.

Det er også viktig å vite at din rett til erstatning ikke faller bort som følge av at du fremmer andre krav eller ved at disse ikke kan oppfylles. Du kan altså få avslag på heving av bilkjøpet, men likevel ha rett på erstatning.

Forsikringen dekker advokatutgiftene

Båtforsikringen dekker advokatutgifter ved en eventuell tvist etter båtkjøpet, utenom en egenandel du selv må betale. Du kan dermed få bistand til å klage inn saken til forliksrådet, domstolene eller Forbrukerrådet. En advokat kan hjelpe deg med å sende formelle brev, forhandle med selger, eller representere deg i en eventuell rettssak.

Kilder

URL List

Av advokat Eirik TeigstadJeg og mine kolleger bistår til enhver tid svært mange uheldige bilkjøpere over hele landet. Jeg har bilteknisk bakgrunn og har skrevet boken "Heving og erstatning etter kjøp av bil og båt, 1. utg, 2023". Forsikringen dekker mesteparten av advokatutgiftene ved en tvist. Benytt gjerne skjemaet nedenfor.

    Har jeg krav på heving eller erstatning?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!