Har du reklamasjonsansvar ved salg av bil til forhandler?

BIlde av en dame som skal selge bilen sin til en forhandler

Sist oppdatert 5. juli 2023 av Advokat Eirik Teigstad

Når du selger en bil til en forhandler, er det viktig å vite hvilket reklamasjonsansvar du har som selger. Noen tror at man ikke har noe reklamasjonsansvar ved salg til en profesjonell part, men dette stemmer ikke.

Kjøpsloven

Ved kjøp og salg fra en privat part til en bilforhandler, er det kjøpsloven som gjelder. I prinsippet gjelder nøyaktig de samme reglene ved salg til en forhandler som ved salg til en annen privatperson.

Retting og omlevering

Kjøpsloven gir bilkjøper retten til å reklamere. Det vil si at dersom bilen har en mangel, kan forhandleren klage til deg som selger og be om retting eller omlevering. Forhandleren har rett på at du retter mangelen uten unødig opphold og uten kostnad for han eller henne. Denne rettingen skal gjøre at bilen oppfyller kontraktsmessig stand. Dersom retting ikke er mulig eller ikke blir utført innen rimelig tid, kan forhandleren kreve omlevering. Omlevering innebærer at du må levere en tilsvarende bil uten mangler. Forhandler kan likevel bare kreve omlevering dersom det foreligger en vesentlig mangel ved bilen.

Dersom du ikke oppfyller plikten din til å rette eller omlevere, kan forhandleren kreve erstatning for sine forsvarlige utgifter ved å få mangelen rettet.

Reklamasjonsfrister

Reklamasjonsfristen er to år fra overtakelse av bilen. Det er også en regel om at det må reklameres innen rimelig tid etter kjøper av bilen oppdaget eller burde oppdaget mangelen – omtrent to måneder. Kjøpsloven opererer altså med to reklamasjonsfrister som man må forholde seg til – en absolutt og en relativ. Begge fristene må være overholdt for at reklamasjonen skal være rettidig.

Dersom forhandleren ikke reklamerer innenfor fristene mister han eller hun sin rett til å gjøre mangelen gjeldende. Dette gjelder likevel ikke dersom du som selger ved garanti eller annen avtale har påtatt deg ansvar for mangler ved bilen i lenger tid.

Prisavslag, heving og erstatning

Hvis verken retting eller omlevering er mulig, eller hvis du ikke gjør retter eller omleverer innen rimelig tid, kan kjøper kreve prisavslag eller heving av kjøpet. Prisavslaget skal svare til mangelens betydning for forhandleren, og forhandleren vil da få et forholdsmessig avslag i prisen.

Heving av kjøpet innebærer at avtalen opphører, og kjøper får tilbakebetalt kjøpesummen mot å returnere bilen til selgeren. Det er viktig å merke seg at for å kunne heve kjøpet må mangelen regnes som vesentlig. Kjøper må også gi selger melding om heving innen rimelig tid, etter at han eller hun oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen.

Utover rettighetene nevnt over, har kjøper også rett til erstatning for tap som følge av mangelen. Erstatning kan omfatte utgifter til retting av mangelen og andre kostnader som direkte kan knyttes til mangelen. Typisk kan også være omregistreringsavgift og utgifter til forsikring. Kjøpers rett til erstatning faller ikke bort som følge av at kjøper fremmer andre krav eller ved at disse ikke kan oppfylles. Forhandleren kan altså få avslag på heving av bilkjøpet, men likevel ha rett på erstatning.

Reklamasjonsansvar ved salg til forhandler

Dersom du selger bilen din til en forhandler, vil altså reglene i kjøpsloven gjelde. Hvis det for eksempel skulle vise seg at det er feil eller mangler ved bilen som ikke er blitt opplyst om før kjøpet ble inngått, vil forhandleren kunne reklamere ovenfor deg. I de tilfellene der forhandleren ønsker å reklamere, kan han eller hun for eksempel kreve retting, prisavslag, heving og/eller erstatning dersom vilkårene for dette er oppfylt.

I mange tilfeller vil bilen allerede være solgt videre da mangelen viser seg. Det vil resultere i at forhandleren mottar et reklamasjonskrav. I noen tilfeller vil forhandleren da kunne snu dette mot deg, dersom denne mangelen var til stede da du solgte forhandleren denne bilen. I slike tilfeller vil advokatutgiftene dekkes av bilforsikringen, med unntak av egenandel.

Hva bør du gjøre dersom du havner i en tvist?

Hvis du skulle havne i en tvist med forhandleren angående reklamasjonsansvar, kan det være lurt å kontakte en advokat med erfaring innenfor bilkjøpsrett. Alle bilforsikringer har, som nevnt, en rettshjelpsdekning som dekker advokatutgiftene i slike saker med unntak av egenandel.

Kilder

URL List

Av advokat Eirik Teigstad



Jeg og mine kolleger bistår til enhver tid svært mange uheldige bilkjøpere over hele landet. Jeg har bilteknisk bakgrunn og har skrevet boken "Heving og erstatning etter kjøp av bil og båt, 1. utg, 2023". Forsikringen dekker mesteparten av advokatutgiftene ved en tvist. Benytt gjerne skjemaet nedenfor.

    Har jeg krav på heving eller erstatning?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!