Hva slags ansvar har du ved salg av bruktbil?

En brukt Hyundai

Sist oppdatert 19. juli 2023 av Advokat Eirik Teigstad

Når du selger en bruktbil, har du en rekke ansvarsområder i henhold til kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven.

Forbrukerkjøpsloven gjelder for salg der kjøper er en forbruker. Kjøpsloven  gjelder ved salg der kjøper ikke er forbruker eller både kjøper og selger er forbruker. I denne artikkelen vil du få en gjennomgang av dine ansvarsområder, når du skal selge en bruktbil.

1. Opplysningsplikt

Som selger har du en opplysningsplikt. Det vil si at du er nødt til å informere kjøperen om bilens tilstand og eventuelle mangler eller feil. Du bør gi så detaljerte og nøyaktige opplysninger som mulig for å unngå misforståelser og potensielle tvister etter salget. Det er lurt å informere om dette skriftlig, for eksempel over e-post, slik at det kan dokumenteres ved nødvendighet.

2. Mangler og reklamasjon

For å kunne informere om eventuelle mangler eller feil, er det viktig å vite hva som vil regnes å være en mangel. Det vil variere noe mellom kjøp og forbrukerkjøp, hva som er å regne som en mangel.

Forbrukerkjøpsloven:

Bilen har, jf. forbrukerkjøpsloven, en mangel dersom den ikke er samsvar med ett eller flere av kravene i § 15. En liste over kravene i § 15 finner du nedenfor.

Videre har bilen en mangel dersom selgeren ved kjøpet har forsømt å opplyse om forhold ved bilen eller dens bruk som selger burde kjenne til. Det er også et krav om at dette er opplysninger som forbruker hadde grunn til å regne med å få, og at de ville ha virket inn på kjøpet.

Forbrukerkjøpsloven sier også at bilen har en mangel dersom den ikke svarer til opplysninger som selger har gitt i sin markedsføring eller ellers. Dette er kun gjeldende dersom selger ikke viser at opplysningene før kjøpet er rettet på en tydelig måte, eller ikke kan ha innvirket på kjøpet.

Sist men ikke minst har bilen en mangel dersom nødvendige opplysninger om installering, montering, bruk, stell og oppbevaring ikke følger med bilen.

Det er likevel viktig å vite at en forbruker ikke kan gjøre gjeldende som mangel noe forbrukeren måtte kjenne til ved kjøpet. Forbrukeren kan heller ikke gjøre gjeldende som en mangel noe som har sin årsak i materialer som er levert av forbrukeren. Dette gjelder likevel ikke dersom selgeren på grunn av materialenes uegnethet burde ha frarådet bruken av dem

§ 15 sier at dersom det ikke følger noe annet av avtalen skal bilen:
 • passe til de samme formål som tilsvarende bil vanligvis brukes til
 • Svare til det som forbrukeren har grunn til å forvente rundt holdbarhet og andre egenskaper, ved kjøp av en slik bil.
 • Passe for et bestemt formål som selger vet om ved kjøpstidspunktet. Dette gjelder dersom selgeren har akseptert dette formålet eller om forbrukeren har hatt rimelig grunn til å bygge på selgers sakkunnskap og vurdering.
 • ha egenskaper som selgeren har vist til ved å legge frem prøve eller modell
 • være i samsvar med offentligrettslige krav som stilles i lovgivningen eller offentlig vedtak i medhold av lov. Dette gjelder på kjøpstidspunktet.Det gjelder ikke dersom forbrukeren har til hensikt å anvende bilen på en slik måte at kravet er ubetydelig.
 • være fri tredjepersons rett i tingen, for eksempel eiendomsrett eller panterett. Den skal også være fri tredjepersons krav på å ha rett i bilen når dette bestrides. Det vil være et unntak fra dette kravet dersom kravet er klart ugrunnet.

Kjøpsloven:

En mangel ved bilen kan være en feil eller et avvik fra det som er avtalt mellom partene. Dersom bilen har mangler som du ikke har informert kjøperen om, og som kjøperen hadde grunn til å forvente å bli informert om, kan kjøperen reklamere på mangelen. Reklamasjonsfristen for salg mellom private parter er to år etter overlevering av bilen, med mindre noe annet er avtalt.

Dersom kjøperen reklamerer innen fristen, kan vedkommende kreve retting av mangelen, prisavslag, erstatning eller i noen tilfeller heving av kjøpet, avhengig av manglens vesentlighet og omstendighetene rundt salget.

§ 17 og § 18: Bilen har en mangel dersom:

 • Den ikke er i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av avtalen.
 • Bilen ikke passer for de formål som tilsvarende ting vanligvis brukes til.
 • Det var et bestemt formål for bilen som selger var eller måtte være kjent med, som den ikke passer til. Dette gjelder på tidspunktet kjøpet ble inngått. Dette er også ikke i tilfeller der forholdene viser at kjøperen for så vidt ikke bygde på selgerens sakkunnskap og vurdering eller ikke hadde rimelig grunn til å gjøre det.
 • Den ikke har egenskaper som selger har vist til ved å fremlegge prøve eller modell.
 • Bilen ikke svarer til de opplysningene selgeren har gitt i sin markedsføring eller ellers. Disse opplysningene må kunne antas å ha virket inn på kjøpet. Dette gjelder ikke dersom opplysningene er rettet på en tydelig måte.

3. Salg “som den er”

Ved å selge bilen “som den er”, begrenser du som selger din ansvar for eventuelle mangler ved bilen. Imidlertid fritar dette deg ikke fra ansvaret for vesentlige mangler, eller mangler du har unnlatt å informere om. Både kjøpsloven § 19 og forbrukerkjøpsloven § 17, har regler som regulerer slike salg. Det er svært utbredt å avtale at bruktbiler “selges som den er”.

For å beskytte deg mot potensielle tvister og misforståelser anbefales det å lage en skriftlig kontrakt ved salg av bruktbil. Inkluder all relevant informasjon om bilens tilstand, avtalte betingelser og partenes rettigheter og plikter i kontrakten.

4. Dokumentasjon og overføring av eierskap

Ved salget må du melde eierskifte til Statens vegvesen. Dette gjøres nå elektronisk. Det er viktig å gjennomføre eierskiftet så snart som mulig etter salget. Dette er viktig fordi du som selger fortsatt er ansvarlig for blant annet trafikkforsikring og eventuelle bøter, før eierskiftet er registrert.

Oppsummering

Ved salg av en bruktbil har du som selger ansvar for å gi korrekte opplysninger om bilens tilstand, håndtere eventuelle mangler og reklamasjoner, overholde kontraktsforpliktelser, og sørge for at nødvendig dokumentasjon og eierskapsregistrering er i orden. Det er lurt å lage en skriftlig kontrakt ved salg av bruktbil for å beskytte deg mot potensielle tvister og misforståelser.

Forsikringen dekker advokatutgiftene

Skulle det oppstå en tvist mellom deg og kjøperen etter salget, kan det være lurt å kontakte en advokat med erfaring innenfor kjøpsrett og forbrukersaker. Forsikringen du hadde på bilen ved salgstidspunktet har en rettshjelpsdekning som dekker det vesentligste av kostnadene til advokat.

Kilder

URL List

Av advokat Eirik TeigstadJeg og mine kolleger bistår til enhver tid svært mange uheldige bilkjøpere over hele landet. Jeg har bilteknisk bakgrunn og har skrevet boken "Heving og erstatning etter kjøp av bil og båt, 1. utg, 2023". Forsikringen dekker mesteparten av advokatutgiftene ved en tvist. Benytt gjerne skjemaet nedenfor.

  Har jeg krav på heving eller erstatning?

  Har jeg noen frister å forholde meg til?

  Send oss en uforpliktende e-post!