Reklamasjon ved skjult mangel på bil

Bilde av en bilmotor med skjulte feil

Sist oppdatert 13. juli 2023 av Advokat Eirik Teigstad

Skjulte mangler er feil eller mangler som ikke var synlige eller kjente for kjøperen på tidspunktet for bilkjøpet (nærmere bestemt ved overlevering av bilen). Dersom du som kjøper oppdager en skjult mangel, har du rett til å reklamere og kreve at selgeren retter opp mangelen, forutsatt at mangelen var til stede ved overlevering.

Reklamasjonsretten og prosessen for å reklamere på en skjult mangel på bil er regulert av forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven, avhengig av om selgeren er en næringsdrivende eller en privatperson.

Reklamasjonsfrist

Når du skal reklamere på et kjøp, er det viktig å forholde seg til de absolutte og de relative fristene som gjelder i ditt tilfelle. Dersom du ikke reklamerer innenfor disse fristene, kan du miste din rett til å reklamere på kjøpet.

Forbrukerkjøpsloven gjelder når du som privatperson kjøper en bil fra en næringsdrivende (for eksempel en bilforhandler). Forbrukerkjøpsloven gir deg som forbruker, rett til å reklamere på kjøpet i inntil fem år fra leveringsdatoen. Dette er forbeholdt at mangelen var tilstede når du overtok bilen.

Kjøper du bilen som næringsdrivende eller av en annen forbruker, reguleres kjøpet av kjøpsloven. I de tilfellene kjøpsloven regulerer, er det en reklamasjonsfrist på to år fra dagen du overtok motorsykkelen som gjelder.

Det er viktig å huske at det også gjelder en relativ reklamasjonsfrist. Du må reklamere innen rimelig tid etter du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Rimelig tid vil si et par måneder, men det beste er selvsagt om du reklamerer umiddelbart.

Reklamasjonsprosessen

  1. Undersøk bilen: Når du oppdager en mangel, bør du undersøke bilen grundig for å identifisere eventuelle ytterligere mangler. Dokumenter alle mangler du finner. Ta bilder, videoer og skriv en detaljert beskrivelse av problemene. Dersom du mener at manglene krever faglig vurdering, kan det være lurt å få en uavhengig mekaniker eller verksted til å undersøke bilen og skrive en rapport om funnene. Ved forbrukerkjøp er bevisbyrden omvendt for mangler som viser seg innen seks måneder. Det er da forhandleren som må godtgjøre at mangelen ikke forelå ved overtakelsen.
  2. Send skriftlig melding: Kontakt selgeren så snart som mulig og gi en skriftlig melding om mangelen. Dette bør gjøres via e-post eller sms, slik at kommunikasjonen kan dokumenteres ved et senere tidspunkt dersom det blir behov for dette. I meldingen bør du beskrive mangelen og hvilke rettigheter du ønsker å gjøre gjeldende, for eksempel reparasjon, omlevering, prisavslag eller heving av kjøpet.
  3. Kreve retting, omlevering, prisavslag eller heving: Avhengig av alvorlighetsgraden av mangelen, kan du kreve at selgeren retter mangelen, leverer en tilsvarende bil (omlevering), gir deg et prisavslag eller hever kjøpet og returnerer kjøpesummen. Men husk at selger alltid har krav på å kunne prøve å rette mangelen innenfor en rimelig tid og uten vesentlig ulempe for deg som kjøper. Etter forbrukerkjøpsloven har selger i utgangspunktet ikke mer enn to rettingsforsøk.

Dine rettigheter ved reklamasjon

Når du reklamerer, har du som kjøper flere ulike mangelsbeføyelser du potensielt kan gjøre krav på.

Retting og omlevering

Ved en mangel har kjøperen først og fremst rett til at selger utbedrer mangelen eller leverer en tilsvarende bil uten mangel (omlevering). Dette gjelder så lenge kravet ikke er urimelig eller påfører selgeren uforholdsmessige store kostander.

Å rette bilen er også er rettighet selgeren har. I utgangspunktet har forhandleren krav på å forsøke å rette samme mangel to ganger, selv om forbrukeren ikke krever det. Dersom selgeren sørger for slik retting eller omlevering i samsvar med loven, kan forbrukeren ikke kreve prisavslag eller heving.

Dersom selger ikke bidrar til å rette mangelen uten vesentlig ulempe for kjøperen, kan kjøperen kreve prisavslag, heving av kjøpet eller erstatning.

Prisavslag

I de tilfellene der mangelen ikke utbedres, eller omlevering ikke er aktuelt, kan kjøperen kreve et prisavslag.

Prisavslaget skal være forholdsmessig og stå i forhold til mangelen. Kjøperen har krav på et prisavslag som tilsvarer mangelens betydning for bilens verdi eller kostnad for utbedring.

Heving

Å heve et kjøp innebærer at kjøperen får pengene tilbake, og bilen returneres til selgeren. Dette er en mer drastisk løsning og krever at mangelen regnes som “ikke uvesentlig”. Dette vesentlighetskravet innebærer at ikke hvilket som helst mislighold gir forbrukeren rett til å heve. Hvorvidt misligholdet er vesentlig må vurderes fra sak til sak, der avtalens art og mangelens betydning for forbrukeren er relevante momenter.

Erstatning

Utover rettighetene nevnt over, har du som kjøper også rett til erstatning for tap som følge av mangelen. Dette kan inkludere utgifter til leiebil eller andre kostnader som direkte kan knyttes til mangelen. Typisk kan også være omregistreringsavgift og utgifter til forsikring.

Forbrukerens sin rett til erstatning faller ikke bort som følge av at andre krav gjøres gjeldende, eller ved at disse ikke fører frem.Du kan altså få avslag på heving av bilkjøpet, men likevel ha rett på erstatning.

Andre ting som er verdt å merke seg ved reklamasjonsretten

Vær oppmerksom på at selgeren kan påberope seg en “som den er” klausul ved salg av brukt bil, som kan begrense kjøperens rettigheter ved skjulte mangler. Imidlertid vil ikke en slik klausul nødvendigvis frita selgeren for alt ansvar. Selgeren kan fortsatt være ansvarlig hvis mangelen er vesentlig eller selgeren har holdt tilbake informasjon eller gitt uriktige opplysninger om bilen.

Det er viktig å huske at reklamasjonsretten ikke gir ubegrenset beskyttelse mot alle slags feil og mangler ved en bil. Reklamasjonsretten dekker ikke mangler som skyldes normal slitasje, feil bruk, eller manglende vedlikehold. Kjøperen bør undersøke bilen nøye før kjøpet og stille spørsmål til selgeren om bilens tilstand.

Juridisk bistand

Dersom du ikke kommer noen vei med selger, må du som kjøper ta saken videre. Det er svært lang saksbehandlingstid hos forbrukermyndighetene, så det mest praktiske er som regel å ta ut forliksklage eller stevning for å få saken behandlet i forliksrådet eller eventuelt i retten. Da er det greit å vite at bilforsikringen alle er pålagt å tegne dekker advokatutgifter ved en tvist, med unntak av en egenandel som du selv må betale.

Kontakt en advokat som har erfaring med bilkjøpssaker, og diskuter situasjonen og de mulige juridiske alternativene. En advokat kan også hjelpe deg med å sende formelle brev, forhandle med selger, eller representere deg i en eventuell rettssak.

Kilder

URL List

Av advokat Eirik TeigstadJeg og mine kolleger bistår til enhver tid svært mange uheldige bilkjøpere over hele landet. Jeg har bilteknisk bakgrunn og har skrevet boken "Heving og erstatning etter kjøp av bil og båt, 1. utg, 2023". Forsikringen dekker mesteparten av advokatutgiftene ved en tvist. Benytt gjerne skjemaet nedenfor.

    Har jeg krav på heving eller erstatning?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!