Hva sier kjøpsloven om privat kjøp av bil?

Bilde av en bil solgt privat

Sist oppdatert 20. juli 2023 av Advokat Eirik Teigstad

Når du kjøper en bil privat, er det viktig å være klar over hvilke lover og regler som gjelder. I Norge er kjøpsloven den sentrale loven som regulerer dette område for kjøp og salg. I denne artikkelen vil vi gi deg en oversikt over noen av de viktigste bestemmelsene i kjøpsloven som gjelder for privat kjøp av bil.

1. Kjøpsloven og forbrukerkjøpsloven

Kjøpsloven regulerer avtaler om kjøp og salg av varer mellom to parter. Når du kjøper en bil fra en privatperson, er det kjøpsloven som gjelder. Forbrukerkjøpsloven gjelder derimot ved kjøp av varer fra en næringsdrivende til en forbruker, altså når du kjøper bil fra en forhandler.

2. Selgers plikter

Ved privat kjøp av bil har selger noen grunnleggende plikter i henhold til kjøpsloven. Selger må levere bilen i samsvar med avtalen og innen avtalt tid. Videre må bilen være i samsvar med det som er avtalt mellom partene. Hvis ikke annet er avtalt, skal bilen være i samsvar med det man normalt kan forvente av en tilsvarende bil.

Selger plikter også å informere kjøper om eventuelle feil og mangler ved bilen:

En mangel ved bilen kan være en feil eller et avvik fra det som er avtalt mellom kjøper og selger. Dersom bilen har mangler som du ikke har informert kjøperen om, og som kjøperen hadde grunn til å forvente å bli informert om, har kjøperen rett til å reklamere.

§ 17 og § 18: Bilen har en mangel dersom:
 • Den ikke er i samsvar med de krav til art, mengde, kvalitet, andre egenskaper og innpakning som følger av avtalen.
 • Bilen ikke passer for de formål som tilsvarende ting vanligvis brukes til.
 • Det var et bestemt formål for bilen som selger var eller måtte være kjent med, som den ikke passer til. Dette gjelder på tidspunktet kjøpet ble inngått. Dette er også ikke i tilfeller der forholdene viser at kjøperen for så vidt ikke bygde på selgerens sakkunnskap og vurdering eller ikke hadde rimelig grunn til å gjøre det.
 • Den ikke har egenskaper som selger har vist til ved å fremlegge prøve eller modell.
 • Bilen ikke svarer til de opplysningene selgeren har gitt i sin markedsføring eller ellers. Disse opplysningene må kunne antas å ha virket inn på kjøpet. Dette gjelder ikke dersom opplysningene er rettet på en tydelig måte.

Reklamasjonsfristen for salg mellom private parter er to år etter overlevering av bilen, med mindre noe annet er avtalt. Dersom kjøperen reklamerer innen fristen, kan vedkommende kreve retting av mangelen, prisavslag, erstatning eller i noen tilfeller heving av kjøpet.

Du kan lese mer om kjøpers rett til å reklamere her.

3. Kjøpers plikter

Kjøper har også plikter i henhold til kjøpsloven.

Kjøpesummen:

Dersom et kjøp er inngått uten at prisen følger av avtalen, skal kjøperen betale gjengs pris på avtaletiden for samme slags bil solgt under tilsvarende forhold. Dette gjelder kun dersom prisen ikke er urimelig. Dersom det ikke finnes en gjengs pris, sier kjøpsloven at kjøperen må betale det som er rimelig med hensyn til tingens art, tilstand og forhold ellers.

Har kjøperen fått regning eller nota, er kjøper bundet av den pris som er oppført. Dette gjelder med mindre kjøper, innen rimelig tid, sier fra at han eller hun ikke godtar den. Dette gjelder ikke når lavere pris følger av avtale eller den oppførte pris er urimelig.

Betaling:

Kjøpesummen skal betales på selgerens forretningssted. Dersom en part ikke har forretningssted med tilknytning til kjøpet, legges isteden hans bosted til grunn, jf. § 83. I det tilfellet der betaling skal skje mot overlevering av bilen, skal det gjøres på stedet der overleveringen skjer.

Kjøpers plikt til å betale omfatter også plikten til å akseptere veksel, stille remburs, bankgaranti eller annen sikkerhet samt å treffe andre tiltak for å få betalt kjøpesummen. Det er likevel viktig å merke seg, at selger svarer for økte kostnader i forbindelse med betalingen som skyldes at selger har flyttet sitt forretningssted etter kjøpet ble inngått.

Dersom betalingstiden ikke følger av avtalen, skal kjøperen betale når selgeren krever det. Kjøper plikter likevel ikke å betale før bilen blir overlevert eller stilt til kjøpers rådighet i samsvar med loven og avtalen. Kjøper har også rett til å undersøke bilen, når dette ikke vil være uforenelig med avtalt fremgangsmåte for levering og betaling av kjøpesummen. Som følge av slik undersøkelse kan ikke kjøper utsette betalingen mer enn 30 dager, med mindre selger uttrykkelig har godkjent dette.

Kjøperens medvirkning ved oppfyllelse av kjøpet

kjøperen plikter å yte slik medvirkning som det vil være rimelig å vente av kjøper for at selger skal kunne oppfylle kjøpet. Videre plikter kjøper å overta bilen ved å enten hente, eller motta den.

4. Reklamasjon og heving ved mangler

Hvis bilen har en mangel som ikke skyldes kjøper, kan kjøper kreve retting, omlevering, prisavslag eller erstatning fra selger. Kjøper kan også heve kjøpet dersom mangelen er vesentlig. Den absolutte reklamasjonsfristen er etter kjøpsloven to år fra overtakelsen, men den kan være kortere ved kjøp av bruktbil dersom selger og kjøper har avtalt dette, hvilket ikke er vanlig. Men det løper også en relativ reklamasjonsfrist, og det er viktig at man reklamerer raskt.

5. “Som den er” og selgers ansvarsfraskrivelse

En selger kan forsøke å fraskrive seg ansvar for mangler ved bilen ved å selge den “som den er”. Imidlertid kan selger ikke fraskrive seg ansvar for mangler dersom det er tale om uriktige eller tilbakeholdte opplysninger fra selgers side. Selger kan heller ikke fraskrive seg ansvar for mangler dersom dette strider mot loven eller er i strid med grunnleggende prinsipper for lojalitet og god tro mellom partene.

6. Skriftlig kjøpekontrakt

Det er ikke et krav i kjøpsloven at man skal inngå en skriftlig kjøpekontrakt ved privat kjøp av bil, men det anbefales på det sterkeste. En skriftlig kontrakt gir en klar og tydelig oversikt over hva som er avtalt mellom partene, og kan bidra til å forebygge eventuelle tvister i etterkant av kjøpet.

Kilder

URL List

Av advokat Eirik TeigstadJeg og mine kolleger bistår til enhver tid svært mange uheldige bilkjøpere over hele landet. Jeg har bilteknisk bakgrunn og har skrevet boken "Heving og erstatning etter kjøp av bil og båt, 1. utg, 2023". Forsikringen dekker mesteparten av advokatutgiftene ved en tvist. Benytt gjerne skjemaet nedenfor.

  Har jeg krav på heving eller erstatning?

  Har jeg noen frister å forholde meg til?

  Send oss en uforpliktende e-post!