Heving ved problemer med bobil?

Bobil

Sist oppdatert 20. juli 2023 av Advokat Eirik Teigstad

Hvis du har kjøpt en bobil og opplever problemer som skyldes feil eller mangler, har du flere rettigheter gjennom kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven. Heving av kjøpet er en av de mulige løsningene. Her er en guide til hvordan du kan håndtere situasjonen og sikre dine rettigheter.

1. Dokumenter feil og mangler

Det første du bør gjøre er å dokumentere feilene og manglene ved bobilen. Ta bilder eller videoer som viser problemene, og skriv en detaljert beskrivelse av hva som er galt. Samle også inn servicehistorikken og annen relevant dokumentasjon om bobilen.

2. Kontakt forhandleren

Deretter bør du kontakte forhandleren eller selgeren hvor du kjøpte bobilen for å informere dem om problemene du har oppdaget. Vær tydelig på at du ønsker å reklamere, hvilken mangelsbeføyelse du vil kreve og hvorfor. Det er lurt å gjøre dette skriftlig, i tilfelle det senere blir en tvist hvor du må dokumentere reklamasjonen. Gjerne ha kontakt over e-post eller meldinger.

3. Reklamasjon

Forbrukerkjøpsloven regulerer reklamasjonsretten ved kjøp av bobil fra forhandler, og kjøpsloven ved kjøp fra en privatperson. Reklamasjonen bør inneholde en beskrivelse av problemet og hva du ønsker som en løsning, for eksempel reparasjon, prisavslag, heving av kjøpet, eller erstatning. For å ikke tape retten til å gjøre en mangel gjeldende, er det viktig at du reklamerer i tide.

Kjøpsloven opererer med to reklamasjonsfrister som du må forholde deg til – en absolutt og en relativ. Begge fristene må være overholdt for at reklamasjonen skal være rettidig. Reklamasjonsfristen er to år fra overtakelse av bilen. Det er også en regel om at du må reklamere innen rimelig tid etter du oppdaget eller burde oppdaget mangelen. Kjøpsloven definerer ikke eksakt hva som menes med “rimelig tid,” men etter rettspraksis bør det være reklamert innen 2-3 måneder

Forbrukerkjøpsloven har også to frister du må forholde deg til – en absolutt og en relativ frist. Du må reklamere innenfor en absolutt frist på fem år. Samtidig er det viktig å merke seg at det løper en relativ frist, som gjør at du mister retten din dersom du ikke reklamerer innen rimelig tid. Denne relative fristen løper fra det tidspunktet da du som forbruker oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Det fremgår av forbrukerkjøpsloven at rimelig tid aldri er mindre enn to måneder etter at kjøperen oppdaget mangelen. Men den kan også være lengre.

4. Heving av kjøpet

Heving av kjøpet innebærer at bobilen leveres tilbake til selger, og du får tilbake kjøpesummen. Dersom bobilen ikke samsvarer med det som var avtalt, eller den har en lavere verdi enn forventet grunnet feil og mangler, kan du muligens få hevet kjøpet, kreve prisavslag eller erstatning, avhengig av omstendighetene. Din rett på reklamasjon, er avhengig av at feilen, eller årsaken til feilen som senere viste seg, var til stede da du tok over bobilen.

For å kunne heve kjøpet må følgende vilkår være oppfylt:

  1. Feilen på bobilen må være en mangel i henhold til kjøpsloven eller forbrukerkjøpsloven. Hvilken lov som skal følges vil være avhengig av partsforholdet.
  2. Mangelen må være vesentlig (eller “ikke-uvesentlig” i forbrukerkjøp). Dette betyr at feilen må være av en slik art eller et slikt omfang at den gir kjøperen en god grunn til å heve kjøpet.

Dersom du ønsker å heve kjøpet må du først reklamere og gi forhandleren en rimelig mulighet til å rette opp i problemet. Hvis selger ikke klarer å løse problemet innen en rimelig tid, kan du kreve heving av kjøpet.

Merk deg at ved en mangel har kjøperen først og fremst rett til at selger utbedrer mangelen eller leverer en tilsvarende bobil uten mangel (omlevering). Dette gjelder så lenge kravet ikke er urimelig eller påfører selgeren uforholdsmessige store kostnader.

Å rette bobilen er også er rettighet selgeren har. I utgangspunktet har selgeren krav på å forsøke å rette samme mangel to ganger, selv om kjøperen ikke krever det. Dersom selger ikke bidrar til å rette mangelen uten vesentlig ulempe for kjøperen eller i samsvar med loven, kan kjøperen kreve prisavslag, heving av kjøpet eller erstatning.

5. Erstatning

Erstatning kan kreves dersom du har lidt et økonomisk tap på grunn av mangelen ved bobilen.

Eksempler på slike økonomiske tap kan være tapte inntekter, leiebilutgifter, eller kostnader for reparasjon. For å kreve erstatning må du kunne dokumentere ditt økonomiske tap og at det er en direkte følge av mangelen ved bobilen.

Kjøper sin rett til erstatning faller ikke bort som følge av at andre krav gjøres gjeldende, eller ved at disse ikke fører frem. For eksempel kan du ikke få medhold for heving, men fortsatt ha krav på erstatning. I andre tilfeller kan du ha krav på begge deler.

6. Ta saken videre

Hvis du og forhandleren ikke kommer til enighet, kan du ta saken videre til Forbrukerrådet, som tilbyr mekling i forbrukertvister. Forbrukerrådet kan hjelpe deg med rådgivning og eventuelt mekle mellom deg og selger for å finne en løsning. Hvis meklingen ikke fører til enighet, kan saken tas videre til Forbrukertvistutvalget. Dette er en uavhengig nemnd som avgjør tvister mellom forbrukere og næringsdrivende. Avgjørelsene deres er juridisk bindende, men kan ankes til domstolene. En annen og langt bedre(iallefall raskere) løsning er å ta ut forliksklage eller stevning.

7. Forsikringen dekker advokatutgiftene

Det er pålagt med forsikring på bobilen din, og denne har også en rettshjelsdekning som dekker advokatutgiftene ved en tvist mellom deg og selger. Du må betale en egenandel.

Kilder

URL List

Av advokat Eirik TeigstadJeg og mine kolleger bistår til enhver tid svært mange uheldige bilkjøpere over hele landet. Jeg har bilteknisk bakgrunn og har skrevet boken "Heving og erstatning etter kjøp av bil og båt, 1. utg, 2023". Forsikringen dekker mesteparten av advokatutgiftene ved en tvist. Benytt gjerne skjemaet nedenfor.

    Har jeg krav på heving eller erstatning?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!