Hva sier forbrukerkjøpsloven om bruktbilkjøp fra forhandler?

BIlde av en bil utenfor forhandleren

Sist oppdatert 10. juli 2023 av Advokat Eirik Teigstad

Når det gjelder bruktbilkjøp fra forhandler, er det forbrukerkjøpsloven som gjelder. Denne loven gir bedre beskyttelse og rettigheter for forbrukere som kjøper varer fra en næringsdrivende, enn det kjøpsloven gir. Dette inkluderer kjøp av bruktbiler fra forhandler. I denne artikkelen vil vi se nærmere på hva forbrukerkjøpsloven sier om slike kjøp.

1. Lovverk og regler ved bruktbilkjøp fra forhandler

Forbrukerkjøpsloven gjelder for kjøp av bruktbiler fra forhandlere når kjøperen er en forbruker og selgeren handler som næringsdrivende. Loven gir kjøperen visse rettigheter og selgeren visse plikter i forbindelse med kjøpet. Gjennom forbrukerkjøpsloven gis forbrukeren et sterkere vern i handel med en næringsdrivende.

2. Mangel ved bilen

Forbrukerkjøpsloven § 15 definerer hva som anses som en mangel ved en vare. I forbindelse med bruktbilkjøp anses en bil som mangelfull dersom:

 • Den ikke samsvarer med avtalen mellom kjøper og selger.
 • Den ikke samsvarer med opplysninger som selgeren har gitt om bilen, og som kan ha påvirket kjøpet.
 • Den ikke samsvarer med det som er vanlig eller forventet for en bil av samme type, alder og pris.
 • Den ikke oppfyller kravene i lovgivningen, for eksempel når det gjelder sikkerhet og miljø.
 • Den ikke passer til det formål tilsvarende ting vanligvis brukes til.
 • Den ikke passer til et bestemt formål som selgeren var kjent med da kjøpet ble inngått, og akseptert.

Les om heving av kjøp av nye biler.

3. Reklamasjonsrett

Forbrukerkjøpsloven § 27 gir kjøperen rett til å reklamere på mangler ved bilen. En reklamasjon innebærer at forbrukeren gir selgeren melding om at det foreligger en mangel, og at forbrukeren påberoper seg mangelen som grunnlag for rettslige krav.

Den absolutte reklamasjonsfristen for biler kjøpt fra næringsdrivende er fem år. Fristen løper fra det tidspunktet forbrukeren oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Dette gjelder selv om det er en brukt bil.

Kjøperen må likevel reklamere innen rimelig tid etter at mangelen er oppdaget eller burde ha blitt oppdaget.

Dersom kjøperen ikke reklamerer i tide, tapes retten til å gjøre mangelen gjeldende.

4. Retting og omlevering

Forbrukerkjøpsloven § 29 gir kjøperen rett til å kreve at selgeren retter mangelen ved bilen, eller leverer en annen tilsvarende bil (omlevering). Selgeren har rett til å velge mellom retting og omlevering, men det kan bare kreves dersom dette ikke medfører urimelige ulemper for kjøperen.

Formålet med slik avhjelp er at kjøpet skal gjennomføres kontraktsmessig.

Selgeren har også selv rett til å sørge for retting eller omlevering, selv om ikke forbrukeren krever det.

Les om reklamasjonsansvar fra forhandler mot privatperson.

5. Prisavslag og heving

Hvis retting eller omlevering ikke er mulig, eller dersom selgeren ikke retter mangelen uten for stor ulempe for, kan kjøperen kreve prisavslag eller heving av kjøpet, i henhold til forbrukerkjøpsloven §§ 30 og 32.

Prisavslaget skal tilsvare verdiforringelsen som følge av mangelen eller reparasjonskostnaden. Kjøper får altså et forholdsmessig avslag i prisen, som skal tilsvare mangelens forholdsmessige verdi opp mot markedsverdi. Formålet er å gjenopprette balansen mellom ytelse og motytelse som kjøpsavtalen i utgangspunktet forutsatte.
I praksis innebærer et prisavslag at forbrukeren får deler av kjøpesummen tilbake fra selgeren dersom kjøpesummen er betalt. Dersom kjøpesummen ennå ikke er betalt, reduseres forbrukerens betalingsforpliktelse.

Forbrukeren kan også kreve heving, dersom retting eller omlevering ikke gjennomføres. Heving innebærer at kjøpet annulleres og kjøperen får tilbake kjøpesummen i bytte mot at bilen returneres til selgere.

For å kunne heve kjøpet er det et krav om at mangelen regnes som ikke uvesentlig. Hvorvidt mangelen kan sies å være vesentlig vil bero på en helhetsvurdering.

6. Erstatning

I tillegg til retting, omlevering, prisavslag og heving, kan kjøperen også kreve erstatning for økonomisk tap som følge av mangelen, i henhold til forbrukerkjøpsloven § 33. Erstatningen kan eksempelvis dekke kostnader for leiebil, verkstedutgifter og tap av arbeidsinntekt.

Erstatningen skal gjøre at forbrukeren blir stilt i samme økonomiske situasjon som om selgeren hadde oppfylt kjøpekontrakten riktig.

Et erstatningskrav kan fremmes alene som eneste kontraktsbruddsvirkning eller i kombinasjon med andre kontraktsbruddsvirkninger

7. Selgers ansvar for mangler ved bruktbilkjøp

Selgeren har ansvar for mangler ved bilen i henhold til forbrukerkjøpsloven, selv om selgeren ikke var klar over mangelen. Det betyr at selgeren er ansvarlig for å rette mangelen, omlevere, gi prisavslag eller betale erstatning, selv om mangelen ikke var kjent ved salget. Dette gjelder også for bruktbilkjøp fra forhandler.

Kilder

URL List

Av advokat Eirik TeigstadJeg og mine kolleger bistår til enhver tid svært mange uheldige bilkjøpere over hele landet. Jeg har bilteknisk bakgrunn og har skrevet boken "Heving og erstatning etter kjøp av bil og båt, 1. utg, 2023". Forsikringen dekker mesteparten av advokatutgiftene ved en tvist. Benytt gjerne skjemaet nedenfor.

  Har jeg krav på heving eller erstatning?

  Har jeg noen frister å forholde meg til?

  Send oss en uforpliktende e-post!