Feil og mangler på ny bil?

Ny bil

Sist oppdatert 14. juni 2023 av Advokat Eirik Teigstad

Dersom du har kjøpt en ny bil og opplever feil eller mangler, har du mange rettigheter som forbruker. Her er en guide til hvordan du kan håndtere situasjonen og sikre dine rettigheter.

Det er verdt å merke seg at du sannsynligvis har garanti på bilen, med rettigheter som strekker seg utover de lovbestemte rettighetene. Her beskrives rettighetene etter forbrukerkjøpsloven. Forbrukerkjøpsloven gjelder dersom du, som privatperson, har kjøpt bil av en forhandler.

1. Dokumenter feil og mangler

Det første du bør gjøre er å dokumentere feilene og manglene ved bilen. Ta bilder eller videoer som viser problemene, og skriv en detaljert beskrivelse av hva som er galt. Samle også inn servicehistorikken og annen relevant dokumentasjon om bilen. Dette vil være til hjelp når du skal kommunisere problemet til forhandleren eller en tredjepart.

2. Reklamasjon

Forbrukerkjøpsloven regulerer reklamasjonsretten ved kjøp av ny bil. For å ikke tape retten til å gjøre en mangel gjeldende, er det viktig at du reklamerer i tide. I henhold til forbrukerkjøpsloven er det to frister du må forholde deg til – en absolutt og en relativ frist. Du må reklamere innenfor en absolutt frist på fem år. Samtidig er det viktig å merke seg at det løper en relativ frist, som gjør at du mister retten din dersom du ikke reklamerer innen rimelig tid. Denne relative fristen løper fra det tidspunktet da du som forbruker oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Etter forbrukerkjøpsloven kan denne fristen aldri være kortere enn to måneder etter at mangelen ble oppdaget. Vi anbefaler likevel at du reklamerer så raskt som mulig, for å sikre dine rettigheter.

Reklamasjonen bør fremsettes skriftlig, eksempelvis på sms eller e-post. Reklamasjonen bør inneholde en beskrivelse av problemet, og hva du ønsker som løsning, for eksempel reparasjon, prisavslag, erstatning eller heving av kjøpet. Det er imidlertid ikke et krav om at du spesifiserer hva du ønsker som løsning, men det er likevel å anbefale.

3. Heving av kjøpet

Heving av kjøpet er en mulighet dersom mangelen ved bilen kan karakteriserer som ikke uvesentlig. Du kan altså ikke heve kjøpet dersom mangelen regnes som “uvesentlig”.

Heving innebærer at bilen leveres tilbake til forhandler, og du får kjøpesummen tilbake. For å kunne heve kjøpet er det viktig at du reklamerer innenfor reklamasjonsfristen beskrevet ovenfor. For å kunne kreve heving er det også en forutsetning at mangelen ikke er blitt rettet eller tingen omlevert av forhandler. Forhandleren har altså lov til å forsøke å rette opp i problemet.

Dersom forhandleren ikke løser problemet, enten ved retting eller omlevering, kan du ha rett til å kreve heving av kjøpet.

4. Erstatning og prisavslag

Erstatning kan kreves dersom du har lidt et økonomisk tap på grunn av mangelen ved bilen. Dette kan for eksempel være kostnader for reparasjon eller andre utgifter du måtte bli påført. Det er ikke et krav om at forhandler har vist noen form for skyld – forhandleren er erstatningsansvarlig for de økonomiske tapene du påføres som følge av mangelen.  For å kreve erstatning må du kunne dokumentere ditt økonomiske tap, og at tapet er en direkte følge av mangelen ved bilen.

Dersom mangelen medfører at bilen er mindre verdt som følge av mangelen, kan du også ha krav på prisavslag. Det er en forutsetning for å kreve prisavslag at forhandleren ikke har rettet mangelen eller gjennomført omlevering. Ved prisavslag får du et forholdsmessig avslag i prisen, som skal tilsvare mangelens forholdsmessige verdi opp mot markedsprisen.

5. Ta saken videre

Hvis du og forhandleren ikke kommer til enighet, kan du ta saken videre til Forbrukertilsynet, som tilbyr mekling i forbrukertvister. Forbrukertilsynet kan hjelpe deg med rådgivning og eventuelt mekle mellom deg og forhandleren for å finne en løsning. Hvis meklingen ikke før er til enighet, kan saken tas videre til Forbrukerklageutvalget. Dette er en uavhengig nemnd som avgjør tvister mellom forbrukere og næringsdrivende, eller mellom to forbrukere. Avgjørelsene deres er juridisk bindende, men kan ankes til domstolene.

Det å benytte Forbrukertilsynet og Forbrukerklageutvalget innebærer så lang saksbehandlingstid at det er lite praktisk. Det er mer hensiktsmessig å ta ut forliksklage eller stevning til domstolene.

6. Forsikringen dekker advokatutgiftene

En advokat kan hjelpe deg med å vurdere saken din og gi deg råd om hvordan du skal gå frem for å fremme dine rettigheter. Alle bilforsikringer har rettshjelpsdekning som dekker kostnadene til advokat og andre saksomkostninger. Det påløper bare en egenandel.

Kilder

URL List

Av advokat Eirik TeigstadJeg og mine kolleger bistår til enhver tid svært mange uheldige bilkjøpere over hele landet. Jeg har bilteknisk bakgrunn og har skrevet boken "Heving og erstatning etter kjøp av bil og båt, 1. utg, 2023". Forsikringen dekker mesteparten av advokatutgiftene ved en tvist. Benytt gjerne skjemaet nedenfor.

    Har jeg krav på heving eller erstatning?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!