Reklamere etter kjøp av motorsykkel (heving mv.)

Motorsykkel

Sist oppdatert 13. juli 2023 av Advokat Eirik Teigstad

Kjøp av motorsykler er i Norge regulert av forbrukerkjøpsloven og kjøpsloven. Hvis du opplever feil og mangler ved en motorsykkel du har kjøpt, kan du reklamere på kjøpet. Denne artikkelen vil guide deg gjennom prosessen med å reklamere på en motorsykkel, samt dine rettigheter og forpliktelser som kjøper.

Reklamasjonsfrister

Når du skal reklamere på et kjøp, er det viktig å forholde seg til de absolutte og de relative fristene som gjelder i ditt tilfelle. Dersom du ikke reklamerer innenfor disse fristene, kan du miste din rett til å reklamere på kjøpet.

Forbrukerkjøpsloven gjelder når du som privatperson kjøper en motorsykkel fra en forhandler, og gir deg som forbruker rett til å reklamere på kjøpet i inntil fem år fra leveringsdatoen. Dette er forbeholdt at mangelen var tilstede når du overtok motorsykkelen.

Kjøper du motorsykkelen privat, reguleres kjøpet av kjøpsloven. I de tilfellene kjøpsloven regulerer, er det en reklamasjonsfrist på to år fra dagen du overtok motorsykkelen som gjelder.

Det er viktig å huske at det også gjelder en relativ reklamasjonsfrist. Du må reklamere innen rimelig tid etter du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen, og det beste er selvsagt om du reklamerer umiddelbart.

Reklamasjonsprosess

For å reklamere på kjøpet av en motorsykkel må du følge disse trinnene:

  1. Undersøk motorsykkelen: Når du oppdager en mangel, bør du undersøke motorsykkelen grundig for å identifisere eventuelle ytterligere mangler. Dokumenter alle mangler du finner. Ta bilder, videoer og skriv en detaljert beskrivelse av problemene. Dersom du mener at manglene krever faglig vurdering, kan det være lurt å få en uavhengig mekaniker eller verksted til å undersøke kjøretøyet og skrive en rapport om funnene.
  2. Send skriftlig melding: Kontakt selgeren så snart som mulig og gi en skriftlig melding om mangelen. Dette bør gjøres via e-post eller sms, slik at kommunikasjonen kan dokumenteres ved et senere tidspunkt dersom det blir behov for dette. I meldingen bør du beskrive mangelen og hvilke rettigheter du ønsker å gjøre gjeldende, for eksempel reparasjon, omlevering, prisavslag eller heving av kjøpet.
  3. Gi selgeren mulighet til å rette opp mangelen: Selgeren har rett til å kunne rette opp mangelen innenfor en rimelig tid og uten vesentlig ulempe for deg som kjøper. Hvis selgeren ikke klarer å rette opp mangelen, kan du kreve prisavslag, omlevering eller heving av kjøpet. Etter forbrukerkjøpsloven har selger i utgangspunktet ikke mer enn to rettingsforsøk.

Rettigheter ved reklamasjon

Ved reklamasjon på grunn av mangler ved motorsykkelen har du følgende rettigheter:

Reparasjon

Som nevnt ovenfor, kan du altså kreve at selgeren reparerer (retter) mangelen ved motorsykkelen. Dette skal skje innen rimelig tid og uten noen kostnad for deg som kjøper.

Husk at å rette motorsykkelen også er rettighet selgeren har. I utgangspunktet har forhandleren krav på å forsøke å rette samme mangel to ganger, selv om forbrukeren ikke krever det.

Omlevering

Dersom reparasjon ikke er mulig eller praktisk, kan du i visse tilfelle kreve en tilsvarende motorsykkel som er fri for mangler. Dette gjelder så lenge kravet ikke er urimelig eller påfører selgeren uforholdsmessige store kostander.

Dersom selgeren sørger for retting eller omlevering i samsvar med loven, kan forbrukeren ikke kreve prisavslag eller heving.

Prisavslag

Du kan kreve et prisavslag som tilsvarer verdireduksjonen på motorsykkelen på grunn av mangelen. Prisavslaget skal være forholdsmessig og stå i forhold til mangelen. Kjøperen har krav på et prisavslag som tilsvarer mangelens betydning for kjøretøyets verdi eller kostnad for utbedring.

Heving

Hvis mangelen ved motorsykkelen er vesentlig og selger ikke retter den, kan du heve kjøpet og få tilbakebetalt kjøpesummen. Å heve et kjøp innebærer at kjøperen får pengene tilbake, og motorsykkelen returneres til selgeren. Dette er en mer drastisk løsning og krever at mangelen regnes som “ikke uvesentlig” dersom det er et forbrukerkjøp. Dersom tvisten din reguleres av kjøpsloven, er det et krav om at mangelen må regnes som vesentlig.

Dette vesentlighetskravet innebærer at ikke hvilket som helst mislighold gir forbrukeren rett til å heve. Hvorvidt misligholdet er vesentlig må vurderes fra sak til sak, der avtalens art og mangelens betydning for forbrukeren er relevante momenter.

Erstatning

Utover rettighetene nevnt over, har du som kjøper også rett til erstatning for tap som følge av mangelen. Dette kan inkludere utgifter til leie av andre tilsvarende fremkomstmidler eller andre kostnader som direkte kan knyttes til mangelen. Typisk kan også være omregistreringsavgift og utgifter til forsikring.

Forbrukerens sin rett til erstatning faller ikke bort som følge av at andre krav gjøres gjeldende, eller ved at disse ikke fører frem. Du kan altså få avslag på heving av motorsykkelkjøpet, men likevel ha rett på erstatning.

Husk at du må reklamere innen rimelig tid etter at du oppdaget eller burde ha oppdaget mangelen. Hvis du venter for lenge med å reklamere, kan du miste retten til å gjøre krav gjeldende.

Forsikringen dekker advokatutgiftene

Hvis selger ikke samarbeider eller nekter å godta heving av kjøpet, kan det være nødvendig å søke juridisk hjelp. Kontakt en advokat som har erfaring med slike saker, og diskuter situasjonen og de mulige juridiske alternativene. En advokat kan også hjelpe deg med å sende formelle brev, forhandle med selger, eller representere deg i en eventuell rettssak.

Den mest praktiske fremgangsmåten for å løse tvisten er å ta ut stevning eller forliksklage. Du kan også forsøke mekling gjennom Forbrukerrådet, men det er svært lang saksbehandlingstid.

Alle er pålagt å tegne forsikring for motorsykkelen sin. Denne forsikringen vil dekke advokathjelpen ved en tvist, utenom en egenandel som du må betale selv.

Kilder

URL List

Av advokat Eirik TeigstadJeg og mine kolleger bistår til enhver tid svært mange uheldige bilkjøpere over hele landet. Jeg har bilteknisk bakgrunn og har skrevet boken "Heving og erstatning etter kjøp av bil og båt, 1. utg, 2023". Forsikringen dekker mesteparten av advokatutgiftene ved en tvist. Benytt gjerne skjemaet nedenfor.

    Har jeg krav på heving eller erstatning?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!