Krav om heving og prisavslag etter kjøp av en bruktbil grunnet mangler

Sist oppdatert 26. april 2023 av Advokat Eirik Teigstad

Klageren kjøpte 16.6.2011 en bruktbil av merke Nissan X-trail 2.2 DCI Colombia Sport, med reg.nr. SD34234, 2006-modell, for kr 198 253,- av innklagde. Kilometerstanden var oppgitt til 70 000 km. Bilen ble solgt «som den er», og ble besiktiget og prøvekjørt av klageren.

Ifølge salgsannonsen var bilen utsyrt med xenonlys, men klageren oppdaget få dager etter kjøpet at dette ikke stemte. Klageren reklamert overfor innklagde, og fremsatte krav om prisavslag kr 15 000,- på grunn av dette. Innklagde var imidlertid kun villig til å betale kr 5 000,-.

Les mer om heving etter funn av skjulte mangler.

Klageren hevder at bilen er mangelfull, og krever prinsipalt heving av kjøpet, subsidiært prisavslag kr 15 000,-. Ifølge klageren var opplysningen om at bilen hadde xenonlys av avgjørende betydning for bilkjøpet, fordi både han og hans samboer har dårlig syn. Det er uaktuelt for klageren å ha en bil som ikke har xenonlys. Siden det er umulig å montere xenonlys på den aktuelle bilen, vil han bli nødt til å selge bilen for å kjøpe en annen, dersom hevingskravet ikke blir tatt til følge. Dette vil påføre ham kr 6 000,- i tapt registreringsavgift og kr 9 000,- i tap ved videresalg med korrekte opplysninger. Selve annonseringen vil også medføre kostnader.

Innklagde har erkjent at bilen feilaktig ble annonsert med xenonlys, men har vist til at bilen ble solgt «som den er», og at den ble besiktiget og prøvekjørt før kjøpet.

Les om rettigheter etter forbrukerkjøsloven ved kjøp av forhandler.

Forbrukertvistutvalget går i sakssammendraget ikke nærmere inn på partenes anførsler enn det som fremgår ovenfor. Utvalget har mottatt samtlige saksdokumenter og har satt seg inn i disse.

II. Sakens gang. Påstand.

Saken ble ved klage av 19.8.2011 brakt inn for Forbrukerrådet, som den 2.9.2011 første gang henvendte seg skriftlig til innklagde. Saken ble henlagt som uforlikt ved kontorets brev av 29.9.2011, og klagerens begjæring om innbringelse for Forbrukertvistutvalget er datert 3.10. s.å. og er rettidig. Oversendelse fra Forbrukerrådet til Forbrukertvistutvalget skjedde ved ekspedisjon av 2.1.2012.

Les om forbrukerkjøpsloven ved kjøp av brukt bil.

Klageren har nedlagt prinsipal påstand om at kjøpet skal heves, subsidiær påstand om prisavslag kr 15 000,-.

Saken ble lagt frem i Forbrukertvistutvalgets møte den: 24.2.2012.

III. Utvalget ser slik på saken:

Kjøpet ble i den foreliggende sak inngått mellom private. Saken skal således vurderes etter kjøpsloven av 13. mai 1988 nr. 27 (kjl.), jf. lovens § 1 første ledd.

Selv om en ting er solgt «som den er», kan mangel forligge i medhold av kjl. § 19 dersom innklagde har gitt uriktige opplysninger eller har holdt tilbake viktige opplysninger om bilen, eller dersom denne ved kjøpet var i vesentlig dårligere stand enn det klageren hadde grunn til å regne med.

Det er på det rene at innklagde har gitt uriktige opplysninger om at bilen var utstyrt med xenonlys i salgsannonsen. Innklagde har påpekt at klageren besiktiget og prøvekjørte bilen. Ifølge kjl. § 20 kan forbrukeren ikke gjøre gjeldende som en mangel noe som han eller hun kjente eller måtte kjenne til ved kjøpet. Feil som normalt vil oppdages ved en slik prøvekjøring/besiktigelse, kan vanligvis ikke gjøres gjeldende som mangler. I dette tilfellet har innklagde gitt positive opplysninger om bilen i salgsannonsen, og det er derfor grunn til å senke kravene til klagerens aktsomhet i forbindelse med besiktigelse og prøvekjøring. Det er forståelig at klageren ikke undersøkte om bilen hadde xenonlys i forbindelse med besiktigelsen og prøvekjøringen, siden det var spesifikt angitt at den hadde det i salgsannonsen. Utvalget legger derfor til grunn at manglende xenonlys utgjør en kjøpsrettslig mangel.

Kjl. § 39 bestemmer at mangelen må representere et vesentlig kontraktsbrudd for at kjøpet skal kunne heves. Utvalget finner ikke at dette er tilfellet her.

Klageren kan imidlertid tilkjennes et prisavslag. Det er opplyst at det ikke er mulig å montere xenonlys på denne biltypen. Ifølge kjl. § 38 skal prisavslaget settes slik at forholdet mellom nedsatt og avtalt pris svarer til forholdet mellom tingens verdi i mangelfull og kontraktsmessig stand på leveringstiden. Tidligere praksis i FTU i tilsvarende saker er ikke entydig med hensyn til prisavslagets størrelse. Klageren har anslått verditapet til kr 15 000,-. Innklagde har kun uttalt at han er uenig i at verdireduksjonen på bilen utgjør kr 15 000,-, men har ikke grunngitt dette nærmere. I mangel av andre holdepunkter, finner utvalget å kunne legge klagerens påstand om verdireduksjon til grunn, og setter prisavslaget til kr 15 000,-.

IV. KONKLUSJON

Forbrukertvistutvalget fatter slikt

Vedtak:

Patric Mettala plikter å betale kr 15 000,- – kronerfemtentusen 00/100 – til Malvin Storelid.

Oppfyllelsesfristen er 4 – fire – uker fra vedtakets forkynnelse.

Vedtaket er enstemmig.

URL List

Av advokat Eirik TeigstadJeg og mine kolleger bistår til enhver tid svært mange uheldige bilkjøpere over hele landet. Jeg har bilteknisk bakgrunn og har skrevet boken "Heving og erstatning etter kjøp av bil og båt, 1. utg, 2023". Forsikringen dekker mesteparten av advokatutgiftene ved en tvist. Benytt gjerne skjemaet nedenfor.

    Har jeg krav på heving eller erstatning?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!