Krav om heving etter kjøp av veteranbil av privatperson

Sist oppdatert 9. februar 2023 av Advokat Eirik Teigstad

Klageren forklarer at han bestilte en 1970-modell Corvette Stingray, som hadde gått 79 000 miles, av et firma som het JR Bil, Båt & MC v/ Jarle Rachlew. I klageskjema har klageren oppgitt organisasjonsnummer 994 320 033. Dette er i følge Brønnøysundregisteret innklagde 2 sitt organisasjonsnummer. Han forklarer at bilen kostet ca 174 000,- norske kroner, og ble levert den 29.4.2010.

Klageren forklarer at JR Bil Båt & MC annonserte opprinnelige på sine nettsider med at de hadde medarbeidere i USA som plukket ut biler i henhold til kundenes ønsker. Etter å ha kontaktet firmaet, skal Jarle Rachlew fra e-postadressen jarle@rachlew.com ha sendt en e-post til klageren der det stod at de hadde funnet en rålekker Corvette Stingray til ham, og at prisen var kr 175 000,-. E-post datert 22.2.2010 er fremlagt, og bilen er også omtalt som «very nice», «the exterior is in very nice condition» og «A very well optioned car in wonderful condition». I følge klageren skal Jarle Rachlew også ha omtalt bilen på telefon som en «juvel». På bakgrunn av disse opplysningene, ble det i følge klageren inngått en avtale om kjøp av bilen. Klageren forklarer at det ikke ble inngått noen skriftlig kontrakt. Han har fremlagt kopi av invoice datert 22.2.2010 fra et amerikansk selskap kalt Micon L.L.C, der klageren er oppført som kunde. Han forklarer at han fikk en e-post fra Rachlew den 23.2.2010 med betalingsopplysninger. I følge den fremlagte e-posten skulle klageren betale kr 119 180,- til USA, merverdiavgift på kr 29 795,-, og et mellombeløp på kr 25 000,- som skulle settes inn på Rachlews konto. Klageren skal ha spurt Rachlew om beløpet på kr 25 000,- var hans kommisjon, og han svarte i e-post av 2.3.2010 at pengene ikke var hans kommisjon og at de «spitet beløpet slik at du betaler mindre i mva».

Videre forklarer klageren at da han mottok bilen som var sendt fra USA, oppdaget han flere feil ved den. I e-post av 30.4.2010 reklamerer klageren til Rachlew og det amerikanske firmaet Micon. Klageren har fremlagt en NAF-kjøpstest datert 3.6.2010. NAF uttaler at bilen virker dårlig vedlikeholdt, og at de ikke ville ha EU-godkjent den på dette tidspunkt. I listen over feil som bør repareres, er blant annet bremsevirkningen bak, parkeringsbrems, bremserør og bremseskiver, flere lys på bilen skal ha vært defekt, det ble videre funnet en oljelekkasje på motoren og ved servoenheten, feil ved bærearmer, og brudd i fjærblad bak. Videre har klageren fremlagt en rapport fra Amcar, datert 2.9.2010. Amcar uttaler blant annet:

«Slik denne bilen fremstår er det betalt en alt for høy pris for denne bilen. I AMCAR’s prisguide er en slik bil i grei fin bruksstand priset til ca. kr 140.000,-. På bakgrunn av de to testrapportene på bilen slik den fremstår, er dette en bil som ligger lavere i pris enn det som er listet som nokså god i vår priseguide. Vi mener riktig pris vil være ca kr 65.000,-. Å få reparert denne bilen opp til den tilstand som forsvarer at den kan bli verdsatt til det som er betalt for bilen, kr 170.000, anser vi som ikke regningssvarende hvis dette skal gjøres i Norge.»

Klageren forklarer at da han reklamerte til Rachlew, oversendte Rachlew en e-post fra Micon der det stod at Micon aldri hadde sett eller prøvd bilen, og at de kun brukte bilder for å bedømme bilens tilstand. Videre uttales det i e-posten fra Micon at «Han har kjøpt bilen AS-IS så jeg er fri for eventuelle mangler». Jarle Rachlew skal deretter ha svart i e-post at JR Bil Båt & MC kun er en formidler for salg av kjøretøy fra USA, og avviste ansvar i saken. Klageren forklarer at Jarle Rachlew har aldri fortalt ham om at han bare formidler salg, og forklarer at han har annonsert med at han hadde medarbeidere i USA som plukket ut bilene. Klageren viser her til utskrift fra Rachlew sin nettside. Han forklarer også at nettsiden ble endret etter at klageren reklamerte til Jarle Rachlew. Klageren uttaler i e-post av 6.5.2011 at han ikke har handlet med Micon, «men fra JR, altså deg». Klageren forklarer at etter han krevde heving av kjøpet, endret «JR» strategi fra å forklare at han hadde medarbeidere i USA, til å påstå at han drev med bilmegling. Videre forklarer han at det aldri ble formidlet til ham om at de kun brukte bilder for å bedømme bilens tilstand. Klageren forklarer at han oppfattet Micon til å være medarbeider til firmaet «JR».

På bakgrunn av dette anfører klageren at bilen er beheftet med en kjøpsrettslig mangel, og har krevd hevingsoppgjør stort kr 170 000,-, samt renter.

Innklagde 2 forklarer at som en avdeling i Færder Båtutstyr drev JR Bil Båt & MC megling av biler og motorsykler fra USA. Innklagde 2 forklarer at klageren tok kontakt med de vedrørende et ønske om å kjøpe en Corvette Stingray. Klageren hadde i følge innklagde 2 sett på deres nettside der det stod at de var bilmeglere som formidlet kontakt mellom kjøper og selger, og at kjøperen ville få et uforpliktende tilbud fra deres samarbeidspartnere i USA. Samarbeidspartneren skal ha sendt bilder og informasjon om bilen, og de fikk inntrykk av at dette var en meget bra bil til en meget bra pris. Selgeren tok i følge innklagde 2 kontakt med klageren og oversendte kjøpekontrakt og alle papirer vedrørende kjøpet. Klageren mottok også en salgsmelding fra selgeren og overførte penger til USA. Innklagde 2 forklarer at JR Bil Båt & MC ikke har på noe tidspunkt skrevet under på salgsmelding eller mottatt penger for bilkjøpet. Beløpet på kr 25 000,- som klageren overførte, var et meglerhonorar.

Innklagde 2 har som minnelig løsning tilbudt å betale tilbake meglerhonoraret på kr 25 000,-. Dette er i følge innklagde 2 imidlertid på ingen måte en erkjennelse av ansvar i saken. Klageren har ikke akseptert innklagde 2 sitt forslag til minnelig løsning.

Forbrukertvistutvalget går i sakssammendraget ikke nærmere inn på partenes anførsler enn det som fremgår ovenfor. Utvalget har mottatt samtlige saksdokumenter og har satt seg inn i disse.

II. Sakens gang. Påstand.

Saken ble ved klage av 30.5.2011 brakt inn for Forbrukerrådets kontor, som den 4.7.2011 første gang henvendte seg skriftlig til innklagde. Saken ble henlagt som uforlikt ved kontorets brev av 13.2.2012, og klagerens begjæring om innbringelse for Forbrukertvistutvalget er datert 14.3 s.å. og er rettidig. Oversendelse fra Forbrukerrådet til Forbrukertvistutvalget skjedde ved ekspedisjon av 22.3.2012.

Klageren har nedlagt påstand om at innklagde skal betale hevingsoppgjør stort kr 170 000,-. Det kreves også renter.

Saken ble lagt frem i Forbrukertvistutvalgets møte den: 28.08.2012.

III. Utvalget ser slik på saken:

Utvalget må først ta stilling til hvem av de to innklagde som eventuelt kan holdes ansvarlig for klagerens krav.

Utvalget nevner for ordens skyld at rettsforholdet mellom klageren og innklagde 1 reguleres av norsk rett. Dette gjelder både spørsmålet om selgeransvar som representant etter forbrukerkjøpsloven § 1 fjerde ledd, og spørsmålet som knytter seg til mangler og heving etter forbrukerkjøpsloven.

Utvalget bemerker at det ikke er fremlagt noen kjøpekontrakt som kan bringe på det rene hvem avtalen om kjøp av bil er inngått med. Det er imidlertid fremlagt dokumentasjon på at klageren henvendte seg til Jarle Rachlew med e-postadressen jarle@rachlew.com vedrørende kjøp av bil. Klageren har forklart at han kjøpte bilen av et firma som het JR Bil, Båt & MC. Utvalget bemerker at dette firmaet er imidlertid ikke registrert i Brønnøysundregisteret. I e-post av 14.2.2010 er det uttalt at «Vi jobber med og finne en Corvette Stingray til deg». E-posten er signert «JR». Innklagde har forklart at det er Micon som var selger av bilen, og at kontrakt ble oversendt klageren fra Micon. Klageren har bestridt dette. Det fremgår imidlertid av e-post datert 23.2.2010 fra Jarle Rachlew at mesteparten av kjøpesummen skal betales til USA, mens et «mellombeløp» skal settes inn på Jarle Rachlew sin konto. Denne e-posten er signert «JR Bil Båt MC». Etter at klageren spurte på e-post om dette beløpet var hans kommisjon, er det i e-post signert «JR» uttalt at dette ikke er hans kommisjon, men at de splittet beløpet slik at klageren skulle betale mindre i merverdiavgift.

Utvalget finner det ikke nødvendig å ta stilling til om innklagde 1 er selgeren av bilen eller en representant av selgeren etter fkjl. § 1 annet ledd, idet han ut fra saksdokumentene uansett må anses å være én av delene. Utvalget anser videre at innklagde 1 har opptrådt i næringsvirksomhet, og viser i denne forbindelse til at innklagde 1 har drevet med salg av biler via nettsiden til «JR Bil, Båt og MC». Det følger videre av forbrukerkjøpsloven § 1 fjerde ledd at en representant som opptrer i næringsvirksomhet er solidarisk ansvarlig med selgeren for dennes forpliktelser dersom ikke forbrukeren blir gjort uttrykkelig oppmerksom på at representanten bare opptrer som mellommann og ikke er solidarisk ansvarlig med selgeren. På bakgrunn av saksopplysningene finner ikke utvalget det sannsynliggjort at innklagde 1 har gjort klageren uttrykkelig oppmerksom på at han bare opptrer som mellommann og ikke er solidarisk ansvarlig. På bakgrunn av dette anser utvalget at innklagde 1 har selgeransvar overfor klageren etter forbrukerkjøpsloven.

Når det gjelder innklagde 2 kan ikke utvalget se at klageren har inngått avtale med dette selskapet. Verken innklagde 2 sitt navn eller organisasjonsnummer kommer frem i korrespondansen i forbindelse med avtaleinngåelsen. Klagen tas derfor ikke til følge overfor innklagde 2.

Spørsmålet er deretter om bilen er beheftet med en kjøpsrettslig mangel. Innklagde 1 har i e-post av 5.5.2012 oversendt e-post fra Micon, der det uttales at klageren har kjøpt bilen «as-is». Klageren har ikke bestridt dette, og utvalget til grunn av bilen er solgt med dette forbeholdet.

Det følger av fkjl. § 17 første ledd at selv om en ting er solgt «som den er» eller med lignende alminnelig forbehold, foreligger det en mangel dersom selgeren har gitt uriktige eller mangelfulle opplysninger om tingen, eller dersom tingen er i dårligere stand enn det forbrukeren med rimelighet hadde grunn til å forvente.

Klageren har fremlagt en NAF-kjøpstest som konkluderer med at bilen er svært dårlig vedlikeholdt, og at det ble funnet omfattende feil ved bilen som bør utbedres. Amcar har uttalt at bilen er verdt ca kr 65 000,-. Før avtaleinngåelsen har innklagde 1 omtalt bilen som «rålekker» og at den er i «wonderful condition». På bakgrunn av dette anser utvalget at bilen er dårligere stand enn det forbrukeren med rimelighet hadde grunn til å forvente på bakgrunn av forbeholdet, kjøpesummens størrelse og forholdene ellers. Det foreligger derfor en mangel ved bilen etter fkjl. § 17 første ledd bokstav a).

Klageren har krevd heving av kjøpet. Det følger av fkjl. § 32 at forbrukeren kan heve avtalen når mangelen ikke er uvesentlig. Utvalget er kommet til at klageren kan heve kjøpet. I vurderingen har utvalget lagt vekt på at det må utføres omfattende reparasjoner av bilen, og at den i følge NAF er svært dårlig vedlikeholdt. Idet innklagde har omtalt at bilen er «rålekker», «very nice» og i «wonderful condition», finner utvalget at avviket fra kontraktsmessig stand er ikke uvesentlig. Heving innebærer at det mottatte skal tilbakeføres, jf. fkjl. § 49 annet ledd. Dette innebærer at innklagde 1 plikter å betale tilbake kjøpesummen, mot at bilen stilles til innklagde 1 sin disposisjon. Klageren har forklart at kjøpesummen var kr 174 000,-, og dette er ikke bestridt av innklagde. Klageren har imidlertid krevd kr 170 000,- i hevingsoppgjør. Idet utvalget er bundet av partenes påstander etter forbrukertvistloven § 7 fjerde ledd, tilkjennes klageren kr 170 000,- i hevingsoppgjør.

Det er også krevd renter. Renter på kjøpesummen skal i følge fkjl. § 50 annet ledd regnes fra den dagen forbrukeren reklamerte på mangelen. Utvalget legger til grunn at klageren reklamerte første gang den 30.4.2010, og renter på kjøpesummen skal regnes fra da.

IV. KONKLUSJON

Forbrukertvistutvalget fatter slikt

Vedtak:

1.

Jarle Rachlew plikter å betale kr 170 000,- – kronerhundreogsyttitusen 00/100 – til Even Rønes, med tillegg av forsinkelsesrenter etter forsinkelsesrenteloven § 3 første ledd første punktum fra 30.4.2010 og til betaling skjer, mot at den omtvistede modell Corvette Stingray stilles til Jarle Rachlew sin disposisjon.

2.

Klagen mot JR Innovation Ltd. v/Færder Båtutstyr Nuf tas ikke til følge.

Oppfyllelsesfristen er 4 – fire – uker fra vedtakets forkynnelse.

Vedtaket er enstemmig.

URL List

Av advokat Eirik TeigstadJeg og mine kolleger bistår til enhver tid svært mange uheldige bilkjøpere over hele landet. Jeg har bilteknisk bakgrunn og har skrevet boken "Heving og erstatning etter kjøp av bil og båt, 1. utg, 2023". Forsikringen dekker mesteparten av advokatutgiftene ved en tvist. Benytt gjerne skjemaet nedenfor.

    Har jeg krav på heving eller erstatning?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!