Krav om heving etter bruktbilkjøp som følge defekt motor

Sist oppdatert 26. april 2023 av Advokat Eirik Teigstad

Den 24.3.2011 kjøpte klageren en 2001-modell Toyota Avensis for kr 62 300,- av innklagde. Kjøpesummen er betalt. Bilens registreringsnummer er KF 99587 og den hadde gått 176 000 kilometer på kjøpstidspunktet. Kjøpekontrakten er fremlagt, og der er det krysset «ja» for at bilen selges «som den er». Det er også opplyst at klageren kjøpte bilen usett.

Les om heving av bil som er solgt som den står.

Ifølge klageren spurte han før kjøpet om bilen var et godt kjøp og om servicer var fulgt. Innklagde skal ha svart bekreftende på dette.

Klageren forklarer at han etter kjøpet kjørte fra Trøndelag til Tromsø, og at han ca. halvveis oppdaget at bilen var nesten tom for olje. Dette til tross for at innklagde ved kjøpet skal ha opplyst at det var skiftet olje i forkant av overtakelsen. Klageren etterfylte tre liter, men oppdaget ikke noen lekkasje. Bilen var også vanskelig å starte, og han henvendte seg etter hjemkomst til et lokalt Toyota-verksted. Etter noen ukers venting fikk han en verkstedstime, og verkstedet konstaterte at bilen hadde «blårøyk» fra eksosanlegget, samt veldig sotete tennplugger. Ifølge klageren indikerer blårøyken høyt oljeforbruk, og tennpluggene sotes av oljeforbruket, hvilket gir treg oppstart. Verkstedet etterfylte olje til maksgrensen, og ba klageren kjøre 1 000 kilometer slik at de kunne undersøke oljeforbruket nærmere. De oppdaget da at bilen har et enormt høyt oljeforbruk, ifølge klageren 1,4 liter per 500 kilometer. E-post datert 5.9.2011 fra Harila Tromsø AS er fremlagt, og det fremgår der at bilen bruker mer olje enn det som er innenfor toleransen og at motorblokken må skiftes for å få det utbedret. Faktura datert 9.5.2011 er også fremlagt, og der fremgår at bilen bruker mye olje og at bilen ryker veldig ved oppstart. Kilometerstanden den 9.5.2011 var 179 585.

Klageren reklamerte muntlig den 10.5.2011, og fulgte opp med reklamasjonsbrev samme dag. Innklagde skal ha avslått reklamasjonen med henvisning til at bilen ble solgt uten garanti. De skal likevel ha foreslått at de kunne videreselge bilen for klageren, eller at bilen kunne bli reparert av et verksted de har avtale med. Klageren avslo utbedringsforslaget fordi han bor 1100 kilometer fra det aktuelle verkstedet.

Klageren anfører at bilen er mangelfull. Han krever prinsipalt at innklagde skal betale ham hevingsoppgjør stort kr 62 300,-, subsidiært krever han erstatning stor kr 33 821,18 og atter subsidiært utbedring av motorblokken. Erstatningskravet er dokumentert med pristilbud datert 23.9.2011 stort kr 33 821,18 fra Harila Tromsø AS.

Innklagde har ikke besvart Forbrukerrådets henvendelser og har heller ikke reagert på Forbrukertvistutvalget oppfordring om tilsvar, lovlig forkynt for innklagde den 6.10.2011.

Forbrukertvistutvalget går i sakssammendraget ikke nærmere inn på partenes anførsler enn det som fremgår ovenfor. Utvalget har mottatt samtlige saksdokumenter og har satt seg inn i disse.

II. Sakens gang. Påstand.

Saken ble ved klage av 24.6.2011 brakt inn for Forbrukerrådet, som den 1.7.2011 første gang henvendte seg skriftlig til innklagde. Saken ble henlagt som uforlikt ved kontorets brev av 2.9.2011, og klagerens begjæring om innbringelse for Forbrukertvistutvalget er datert 19.9. s.å. og er rettidig. Oversendelse fra Forbrukerrådet til Forbrukertvistutvalget skjedde ved ekspedisjon av 29.9.2011.

Klageren har nedlagt prinsipal påstand om at innklagde skal betale ham hevingsoppgjør stort kr 62 300,-, subsidiært krever han erstatning stor kr 33 821,18 og atter subsidiært utbedring av motorblokken.

Saken ble lagt frem i Forbrukertvistutvalgets møte den: 25.11.2011.

III. Utvalget ser slik på saken:

Saken gjelder et kjøp mellom en næringsdrivende og en forbruker, og forholdet reguleres derfor av forbrukerkjøpsloven av 21. juni 2002 nr. 34 (fkjl.), jf. lovens § 1.

Innklagde har ikke gitt uttalelse i saken. Den avgjøres derfor på bakgrunn av sakens øvrige opplysninger, først og fremst klagerens forklaring, jf. forbrukertvistloven § 9.

For at en mangel skal foreligge ved en ting som er solgt «som den er», kreves det etter fkjl. § 17 første ledd enten at selgeren har gitt uriktige eller mangelfulle opplysninger om salgsgjenstanden, eller at tingen er i dårligere stand enn forbrukeren med rimelighet hadde grunn til å forvente på bakgrunn av forbeholdet, kjøpesummen og forholdene ellers. Feil som følger av brukerfeil kan ikke gjøres gjeldende som mangler. Det samme gjelder feil som ikke kan føres tilbake til kjøpstidspunktet, jf. fkjl. § 18 første ledd jf. § 14 og § 7.

Ved kjøp av en ti år gammel bil med høy kilometerstand til moderat pris, må klageren påregne reparasjoner og vedlikeholdsbehov. Til tross for dette mener utvalget at et oljeforbruk utenfor toleransegrensene så kort tid etter kjøpet fører til at bilen er i dårligere stand enn klageren med rimelighet hadde grunn til å forvente seg. En slik oljeforbruk fremstår også som noe en profesjonell selger burde ha visst om med kjøpet, og videre noe som klageren hadde grunn til å regne med å få opplysninger om. Det foreligger ikke opplysninger som tilsier at problemene skyldes klagerens bruk av bilen, og på grunn av den korte tiden som gikk legger utvalget til grunn at problemene var til stedet på kjøpstidspunktet. Etter dette utgjør oljeforbruket en mangel ved bilen.

Klagerens prinsipale krav er heving. En forbruker kan heve en avtale, unntatt når mangelen er uvesentlig, jf. fkjl. § 32. Når en ser bilkjøpet under ett, kan utvalget ikke se at det høye oljeforbruket utgjør en mangel som gir rett heving. Basert på utviklingen på bilens kilometerstand fremstår det som om bilen er fullt brukbar.

Klagerens subsidiære krav er erstatning. En forbruker kan kreve erstatning for tap han lider som følge av at tingen har en mangel, jf. fkjl. § 33. Erstatningen skal svare til det økonomiske tapet som parten er påført ved kontraktsbruddet, men likevel bare tap som en med rimelighet kunne ha forutsett som en mulig følge av kontraktsbruddet, jf. fkjl. § 52 første ledd. Klageren har krevd erstatning stor kr 33 821,18 for skifte av motorblokk. Det er dokumentert at skifte av motorblokk er nødvendig utbedring, og utvalget anser utgiften å følge av mangelen. Det må imidlertid antas at skifte av motorblokk vil utgjør en viss standardheving på en ti år gammel bil. Utvalget finner det riktig å gjøre et skjønnsmessig fratrekk for det, og tilkjenner erstatning stor kr 25 000,-.

Det er ikke fremsatt krav om renter.

IV. KONKLUSJON

Forbrukertvistutvalget fatter slikt

Vedtak:

Midt Norge Bruktbil Ltd. plikter å betale kr 25 000,- -kronertjuefemtusen 00/100- til Kristian Nitteberg.

Oppfyllelsesfristen er 4 – fire – uker fra vedtakets forkynnelse.

Vedtaket er enstemmig.

URL List

Av advokat Eirik TeigstadJeg og mine kolleger bistår til enhver tid svært mange uheldige bilkjøpere over hele landet. Jeg har bilteknisk bakgrunn og har skrevet boken "Heving og erstatning etter kjøp av bil og båt, 1. utg, 2023". Forsikringen dekker mesteparten av advokatutgiftene ved en tvist. Benytt gjerne skjemaet nedenfor.

    Har jeg krav på heving eller erstatning?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!