Krav om heving av bruktbilkjøp pga feil årsmodell

Sist oppdatert 9. februar 2023 av Advokat Eirik Teigstad

Den 16.9.2011 kjøpte klager en Toyota Corolla 2005-modell, med registreringsnummer ST94205, av innklagde. Kjøpesummen var kr 118 000,- og bilens kilometerstand 55 050. Bilen ble solgt «som den er», prøvekjørt og besiktiget av klager. Av kjøpekontrakten fremgikk det at bilen var første gangs registrert den 25.8.2004.

Innklagdes datter sto for salget av bilen. Klager forklarer at han under prøvekjøringen oppdaget noen rare lyder fra hjulene og vibrasjon i rattet. Selger skal ha uttalt at hun ikke hørte noen ulyder og forholdet ble ikke undersøkt nærmere før etter kjøpet. Ved sjekk hos Toyota Oslo AS Økern den 22.9.2011 ble det konstatert høydekast i dekkene og verkstedet anbefalte derfor 4 nye dekk. Samtidig opplyste de om at bilen ikke var en 2005-modell, men en 2004-modell. Hos Toyota fulgte årsmodellen alltid registreringsåret, og det var således ikke mulig å kjøpe neste års modell året før. Undersøkelsen kostet kr 742,-.

Klager reklamerte på forholdene til selger, men hun avviste alle krav og henviste han videre til tidligere eier Jæger Automobil AS. Gjennom kontakt med dem og Toyota Norge ble det bekreftet at bilen var en 2004-modell.

Ca. 1 måned etter kjøpet oppdaget klager at eksosrøret var delt i to grunnet rustskader. Det var ikke mulig å spleise det sammen igjen, og røret måtte derfor skiftes ut. Klager forklarer at han fikk et pristilbud pålydende kr 5 000,- for en slik reparasjon. Den 25.10.2011 kjøpte klager inn uoriginale deler hos henholdsvis Toyota Oslo AS Økern og Veng Norge AS for til sammen kr 1 870,-.

I desember 2011 reklamerte også klager på at bilen ikke hadde fullstendig servicehistorikk, noe han mente selger hadde oppgitt at var tilfellet. Av serviceanbefalingene fra produsent fremgikk det at hovedettersyn burde skje hver 30 000 kilometer eller annethvert år, avhengig av hva som inntrådte først, og tilleggsettersyn med skift av olje og filter hver 15 000 kilometer eller hvert år. Serviceheftet som fulgte med bilen viste 4 servicer, utført henholdsvis den 28.9.2006 (17 728 kilometer), 8.11.2007 (27 480 kilometer), 29.9.2009 (42 429 kilometer) og 2.11.2010 (47 260 kilometer). Den 5.1.2012 fikk klager utført 6 års/90 000 kilometersservice hos Toyota Oslo AS Økern og servicen avdekket behov for skifte av bremseskiver og bremseklosser foran, samt drivreim. Total kostnad for service og reparasjoner var kr 9 889,-.

Klager anfører at både feil årsmodell, høydekast i dekkene, rustskader på eksosanlegget, defekte bremsekomponenter/drivereim og den mangelfulle servicehistorikken utgjør en mangel. Når det gjelder årsmodellen viser han til beregninger gjort på dinside.no hvor gjennomsnittsforskjellen i pris på en Toyota Corolla 2004 – og 2005-modell er ca. kr 12 000,-. Klager hevder at han betalte mer i kjøpesum fordi han trodde bilen var en 2005-modell, og at han ikke var kjent med Toyotas system der årsmodell alltid følger registreringsåret. Grunnen til at kjøpesummen ble prutet ned fra det selger opprinnelig ønsket var at den trengte en totallakkering og at hovedservice var nært forestående. Klager erkjenner at han på kjøpstidspunktet visste at det kun var utført 4 servicer på bilen, men at han ikke fikk verifisert at dette avvek fra serviceintervallene. Serviceanbefalingene sto i følge han på et annet sted i serviceheftet enn selve historikken og derfor oppdaget han ikke dette før senere. Rustskadene på eksosanlegget var det heller ikke praktisk mulig å oppdage ved besiktigelsen, da klager ikke så under bilen.

Innklagde anfører at han ved kjøpet av bilen ny i 2004 fikk opplyst av Jæger Automobil AS at den var en 2005-modell, og verken vognkortet eller kjøpekontrakten fra den gang oppga årsmodell. Innklagde var ikke kjent med Toyotas system for klassifisering av årsmodeller og avviser således at de har holdt tilbake informasjon. I kjøpekontrakten med klager er registreringsdatoen oppgitt og hvis årsmodell var så viktig for klager som han hevder, hadde han alle muligheter til å få undersøkt dette nærmere før kjøpet. Bilen klager har kjøpt har samme utstyret som en 2005-modell og kan derfor ikke anses å ha spesielt mye lavere markedsverdi enn en 2004-modell. Forskjellen i pris skal innklagde ha fått oppgitt fra Jæger Automobil AS at er maksimalt kr 6 500,-.

Når det gjelder de øvrige påberopte manglene viser innklagde til at bilen var 7 år gammel og at det således var påregnelig med slitasje av ymse slag og behov for utskiftninger. Det er ikke unormalt at dekkene hadde kast i seg eller at eksosanlegget var angrepet av rust etter så mange år. Når det gjelder eksosanlegget finner innklagde det merkelig at dette ikke har gitt forvarsel om at noe var galt i form av ulyder fra potten mens han eide bilen. Det bemerkes videre at klager besiktiget og prøvekjørte bilen ved 2 anledninger sammen med kyndig hjelp, og var svært ivrig etter å kjøpe bilen. Innklagde forklarer at den derfor ble solgt rimelig, og at klagers bud ble akseptert for å slippe ytterligere inspeksjoner, prøvekjøringer og lignende. I følge innklagde var alle servicer gjennomført, sågar i svært god tid før anbefalte intervaller, og var i utmerket teknisk stand ved overleveringen.

Forbrukertvistutvalget går i sakssammendraget ikke nærmere inn på partenes anførsler enn det som fremgår ovenfor. Utvalget har mottatt samtlige saksdokumenter og har satt seg inn i disse.

II. Sakens gang. Påstand.

Saken ble ved klage av 17.10.2011 brakt inn for Forbrukerrådets kontor i Oslo, som den 21.10.2011 første gang henvendte seg skriftlig til innklagde. Saken ble henlagt som uforlikt ved kontorets brev av 7.12.2011, og klagerens begjæring om innbringelse for Forbrukertvistutvalget er datert 3.1.2012 og er rettidig. Oversendelse fra Forbrukerrådet til Forbrukertvistutvalget skjedde ved ekspedisjon av 5.1.2012.

Klageren har nedlagt prinsipal påstand om at innklagde skal betale han kr 118 000,- i hevingsoppgjør og kr 15 000,- i erstatning. Subsidiært krever klager at innklagde betaler han kr 25 000,- i prisavslag.

Saken ble lagt frem i Forbrukertvistutvalgets møte den: 29.02.2012.

III. Utvalget ser slik på saken:

Saken gjelder kjøp mellom private, og vurderes derfor etter kjøpsloven av 13. mai 1988 nr 27 (kjl), jf. lovens § 1.

Selv om tingen er solgt «som den er» eller med liknende forbehold, kan innklagde likevel ha et mangelsansvar etter kjøpsloven § 19. Etter bestemmelsen foreligger det en mangel dersom selgeren har gitt uriktige eller mangelfulle opplysninger om salgsgjenstanden som har hatt innvirkning på kjøpet, eller at tingen er i vesentlig dårligere stand enn kjøperen hadde grunn til å rekne med etter kjøpesummen og forholdene ellers. Hvorvidt tingen er mangelfull skal vurderes ut i fra forholdene ved leveringen, jf. kjl. § 13 første ledd, jf. § 6 og 7. Det følger videre av kjl. § 20 første ledd at kjøper ikke kan gjøre gjeldende en mangel han kjente, eller måtte kjenne til før kjøpet.

Bilen er annonsert og solgt med sommerdekk og disse skal da i utgangspunktet være mulige å bruke. Klager forklarer imidlertid at han oppdaget ulyder fra hjulene og vibrasjoner i rattet under prøvekjøringen. Han hadde således en klar oppfordring til å få undersøkt forholdet nærmere før kjøpet, og tok en risiko ved å unnlate dette. Høydekast i dekkene kan på denne bakgrunn ikke anses som en mangel. Tilsvarende må gjelde for anførselen om mangelfull servicehistorikk. Bilen ble solgt med forevist servicehefte og klager har forklart at han gjorde seg kjent med antallet utførte servicer. Han kan derfor ikke påberope seg i ettertid at antallet servicer var færre enn anbefalt, og at han ikke oppdaget dette fordi serviceanbefalingene sto på en annen side i heftet.

Utvalget finner det ikke nødvendig å ta stilling til hvorvidt årsaken til problemene med eksospotten, bremsekomponentene og drivreimen var til stede ved leveringen. Forholdene må uansett karakteriseres som normal slitasje og ikke upåregnelige for klager.

Det fremgår av både salgsannonsen og kjøpekontrakten at årsmodellen var 2005. Selv om også første gangs registreringsdato er oppgitt i kontrakten må det således anses å være gitt en feilaktig opplysning fra selgers side. Utvalget finner det ikke sannsynliggjort at noen av partene var klar over at Toyota konsekvent benytter registreringsåret som årsmodell, men at innklagde var i god tro hindrer ikke at en mangel kan foreligge. Innklagde har imidlertid anført at feil opplysning på dette punktet ikke hadde noen betydning for kjøpet, da det ikke er noen nevneverdig forskjell på en Toyota Corolla 2004 – og 2005-modell. Det foreligger ingen skriftlige sakkyndighetsvurderinger i saken som bekrefter denne påstanden, men for utvalgets vedkommende er uansett ikke dette avgjørende. Det er på det rene at årsmodell i seg selv er et viktig forhold som vektlegges av bilkjøpere. Selv om det ikke skulle være noen vesensforskjell mellom de aktuelle årsmodellene i denne saken, må det anses klart at 2004-modellen generelt har lavere markedsverdi. Det kan ikke legges til grunn at klagers bud på kjøp av bilen skjedde uavhengig av årsmodellen, og den feilaktige opplysningen må derfor antas å ha hatt innvirkning på kjøpesummen.

Etter dette foreligger det en mangel ved bilen.

Heving av kjøpet krever at mangelen er vesentlig, jf. kjl. § 39. Utvalget finner ikke at avviket i årsmodell kan ses på som en vesentlig mangel og klager kan således ikke få medhold i hevingskravet.

Klager har derimot krav på et prisavslag, jf. kjl. § 38. Det fremstår noe uvisst hvor stor forskjellen i markedsverdi er på de to årsmodellene. Klager hevder at den er minimum kr 12 000,-, og viser til beregninger fra dinside.no, mens innklagde har antydet maksimalt kr 6 500,-. Utvalget finner at prisavslaget skjønnsmessig settes til kr 8 000,-.

IV. KONKLUSJON

Forbrukertvistutvalget fatter slikt

Vedtak:

Per Staavi plikter å betale kr 8 000,-, kroneråttetusen – 00/100, til Aftab Ahmad.

Oppfyllelsesfristen er 4 – fire – uker fra vedtakets forkynnelse.

Vedtaket er enstemmig.

URL List

Av advokat Eirik TeigstadJeg og mine kolleger bistår til enhver tid svært mange uheldige bilkjøpere over hele landet. Jeg har bilteknisk bakgrunn og har skrevet boken "Heving og erstatning etter kjøp av bil og båt, 1. utg, 2023". Forsikringen dekker mesteparten av advokatutgiftene ved en tvist. Benytt gjerne skjemaet nedenfor.

    Har jeg krav på heving eller erstatning?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!