Heve kjøp av campingvogn? Våre advokater hjelper deg.

Campingvogn med fukt

Sist oppdatert 20. juli 2023 av Advokat Eirik Teigstad

Hva innebærer heving av campingvognkjøp?

Når du kjøper en campingvogn, har du som forbruker visse rettigheter dersom det oppdages feil eller mangler ved vognen. Heving av kjøpet innebærer at du som kjøper kan kreve å få tilbakebetalt kjøpesummen, ved at du returnerer vognen til selger. Dette er forutsatt at feilene eller manglene er vesentlige og ikke kan rettes opp uten urimelig kostnad eller ulempe for deg.

Når kan du heve campingvognkjøpet?

Forbrukerkjøpsloven gir deg rett til å heve kjøpet dersom det foreligger en ikke mangel ved campingvognen, og en av følgende betingelser er oppfylt:

1. “ikke-uvesentlig” mangel

Mangelen må være “ikke-uvesentlig”, det vil si at den har betydning for campingvognens funksjon, verdi eller bruksegenskaper. Mindre feil og mangler gir ikke rett til heving.

Ved kjøp fra forhandler er det litt lettere å heve enn kjøp fra privatperson. Kjøp fra privatpersoner vil nemlig reguleres av kjøpsloven, hvilket har en høyere terskel for mangelens vesentlighetsgrad.

2. Selger har ikke rettet opp mangelen

Dersom selger har fått mulighet til å rette opp mangelen, men har ikke gjort dette innen rimelig tid og uten vesentlig ulempe for kjøper. Den som har solgt deg campingvognen har to forsøk på å utbedre mangelen før kjøper kan kreve heving i et forbrukerkjøp.

3. Mangelen er ikke avhjulpet innen rimelig tid

Dersom selger ikke har avhjulpet mangelen innen en rimelig tid etter at kjøper har klaget, kan kjøper kreve heving. Dette gjelder også dersom selger nekter å utbedre mangelen.

Kjøpsloven gir deg rett til å heve kjøpet dersom det foreligger en ikke mangel ved campingvognen, og en av følgende betingelser er oppfylt:

1. Vesentlig mangel

Mangelen må være “vesentlig”, det vil si at den har stor betydning for campingvognens funksjon, verdi eller bruksegenskaper.

2. Selger har ikke rettet opp mangelen

Dersom selger har fått mulighet til å rette opp mangelen, men har ikke gjort dette innen rimelig tid og uten vesentlig ulempe for kjøper. Den som har solgt deg campingvognen har minimum to forsøk på å utbedre mangelen før kjøper kan kreve heving i et forbrukerkjøp.

3. Mangelen er ikke avhjulpet innen rimelig tid

Dersom selger ikke har avhjulpet mangelen innen en rimelig tid etter at kjøper har klaget, kan kjøper kreve heving. Dette gjelder også dersom selger nekter å utbedre mangelen.

Reklamasjonfrister

Dersom du ikke reklamerer innenfor fristene mister du din rett til å gjøre mangelen gjeldende. Dette gjelder likevel ikke dersom selger ved garanti eller annen avtale har påtatt seg ansvar for mangler ved bilen i lenger tid.

Forbrukerkjøpsloven

Forbrukerkjøpsloven gir kjøperen rett til å reklamere dersom det oppdages en mangel ved bilen. Den absolutte reklamasjonsfristen ved kjøp av bil er fem år fra overlevering.

For at reklamasjonen ikke kan avvises, må kjøperen også melde fra om mangelen innen rimelig tid etter at den ble oppdaget. Denne fristen for å reklamere kan aldri være kortere enn to måneder fra da kjøperen oppdaget mangelen.

Kjøpsloven

Reklamasjonsfristen er to år fra overtakelse av bilen. Det er også en regel om at du må reklamere innen rimelig tid etter du oppdaget eller burde oppdaget mangelen – omtrent to måneder.

Kjøpsloven opererer altså med to reklamasjonsfrister som du må forholde deg til – en absolutt og en relativ. Begge fristene må være overholdt for at reklamasjonen skal være rettidig.

Advokathjelp i campingvognsaker

Det kan være vanskelig å vurdere om man har rett til å heve et campingvognkjøp, og i slike situasjoner kan det være lurt å søke juridisk bistand. Våre biladvokater har erfaring med å håndtere saker knyttet til heving av campingvognkjøp og kan gi deg råd og veiledning i prosessen. Vi kan hjelpe deg med å vurdere om vilkårene for heving er oppfylt og bistå i forhandlinger med selger for å finne en løsning som ivaretar dine interesser. Kostnadene til advokat dekkes av forsikringen (minus en egenandel).

Kilder

URL List

Av advokat Eirik TeigstadJeg og mine kolleger bistår til enhver tid svært mange uheldige bilkjøpere over hele landet. Jeg har bilteknisk bakgrunn og har skrevet boken "Heving og erstatning etter kjøp av bil og båt, 1. utg, 2023". Forsikringen dekker mesteparten av advokatutgiftene ved en tvist. Benytt gjerne skjemaet nedenfor.

    Har jeg krav på heving eller erstatning?

    Har jeg noen frister å forholde meg til?

    Send oss en uforpliktende e-post!